Pokud se mnou potřebujete probrat témata týkající se Vašeho dítka, jsem k 

dispozici každé úterý od 14:30 do 15:30 nebo kdykoliv po telefonické domluvě.

Ivana

 

Přehled učiva ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD

1.roč.

ČJ

 

Rozpoznávání první hlásky ve slově, hláskování slov,

Poznávání jednotlivých písmen, jejich vyhledávání ve slově, čtení jednoduchých slov, vět, zařazení slova do věty, postupné poznávání malých písmen tiskací abecedy,

Uvolňovací cviky, opis textu – velká tiskací abeceda

M

 

Soubory s daným počtem prvků (0-10), posloupnost čísel

Krokování, stavby z kostek podle plánu, práce s pomůckami (čm tyče, perly, vřetena), porovnávání čísel, sčítání, odčítání (sčítací a odčítací tabulky)

Postupný zápis čísel

Geometrie – poznávání geometrických tvarů, jejich modelování

KV

 

Pravidla chování, 1. kosmický příběh

Projekty: Škola – orientace, plánek, bezpečná cesta do školy

                 Podzim – počasí, hry dětí, příroda,

                 Rodina – příbuzenské vztahy, rodokmen, profese rodičů, byt

 

2.roč.

ČJ

 

Rozlišování: věta, slovo, slabika, hláska (písmeno)

Abeceda – řazení slov

Věta jednoduchá, souvětí, spojky v souvětí

Druhy vět – oznamovací, rozkazovací, tázací, přací

Slova nadřazená, podřazená, souřadná

Formy společenského styku – oslovení, prosba, omluva, pozdrav, poděkování

Jednoduché vypravování – vlastní zážitek

Jednoduchý popis – zvířátko, obrázek

Tiché a hlasité čtení, próza, poezie, zápis do čtenářského deníku

M

 

Práce s čísly 0-20, číselná osa, slovní úlohy,

Geometrické tvary

Číselný obor do 100, orientace na číselné ose, porovnávání, početní operace

Práce s pomůckami podle potřeby

KV

 

Pravidla chování, 1. kosmický příběh

Projekty: Bezpečná cesta do školy, širší okolí školy,  

                 Podzim – období, měsíce,

                 Rodina – průběh lidského života,

                 Zaměstnání – obchod, služby, materiály pro výrobu

                 Čas – rok, měsíc, hodina

                 Lidské tělo – části těla, hygiena, denní režim, nemoc, úraz,

 

3.roč.

ČJ

 

Rozlišování – věta, slovo, slabika, hláska,

Měkké, tvrdé souhlásky, skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě,

Párové hlásky

Věta jednoduchá, souvětí

Stavba věty jednoduché,

Význam slov (souznačná, protikladná, mnohoznačná…)

Slova příbuzná

Vyjmenovaná slova

Vypravování podle obrázkové osnovy, vytvoření nadpisu,

Tiché a hlasité čtení, próza, poezie, recitace,

Zápis do čtenářského deníku

M

 

Početní operace v oboru do 100, násobení, dělení, slovní úlohy,

Sčítání, odčítání dvojciferných čísel zpaměti, písemně

Slovní úlohy,

Geometrie – rýsujeme přímky, úsečky, měříme cm, mm,

Rýsujeme rovinné útvary, měříme strany rovinných útvarů

Vzájemná poloha dvou přímek

Podle vlastního výběru práce s pomůckami

KV

 

Pravidla chování, 1. kosmický příběh

Projekty: Bezpečný pohyb ve městě

                 Orientace ve městě, důležité budovy, památky, sousední obce

                 Minulost místa, ve kterém žiji

                 Typy krajiny, mapa, směrová růžice

                 Lidské tělo – orgánové soustavy, etapy lidského života

 

 

Přehled učiva PROSINEC, LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN

1.roč.

ČJ

 

Čtení slabik di, ti, ni, dy, ty, ny, slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

Poznávání písmen malé abecedy

Tvoření vět, doplňování slov do vět

Řazení obrázků podle dějové posloupnosti, přiřazování vět k obrázkům

Příprava na psaní, psaní písmen - každý dle svých schopností, diktát slov

M

 

Práce s čísly 0 – 10,  10 – 20, porovnávání, sčítání, odčítání,

Řešení jednoduchých slovních úloh

Orientace na číselné ose,

Geometrické tvary, tělesa,

Stavby z kostek podle plánu, záznam plánu stavby

KV

 

Vánoční svátky – tradice,

Projekty: Zimní měsíce – počasí,

                 příroda v zimě – rostliny, živočichové

                 život dříve a nyní – vývoj lidské společnosti

                  rostliny – rozdělení (dřeviny, byliny), stavba těla

 

2.roč.

ČJ

 

Rozdělení hlásek

Pravidla pro používání ú/ů

Tvrdé a měkké souhlásky

Párové hlásky

Sestavení osnovy k příběhu

Rozlišování prózy a poezie

Zážitky z vlastní četby, spisovatelé pro děti

M

 

Čísla 0 – 100, početní výkony, násobení, dělení

Počítání se závorkami

Slovní úlohy, obchod,

Jednotky délky, hmotnosti, objemu

Zaokrouhlování

Úsečka, geometrické tvary, tělesa

Grafy

KV

 

Vánoční svátky – tradice

Projekty: zimní příroda – rostliny, živočichové

                 Rozdělení rostlin, stavba těla

                 Živočichové – rozdělení, stavba těla

                 Vývoj lidské společnosti, život dříve a nyní

 

 

 

 

 

 

 

3.roč.

ČJ

 

Vyjmenovaná slova

Slovní druhy

Rod, číslo, pád podstatných jmen

Pozvánka, osnova, vypravování podle osnovy,

Popis zvířete,

Mimočítanková četba,

Poezie, próza

Vyhledávání informací o autorovi

Pokračování příběhu

M

 

Početní operace v oboru do 1 000,

Sčítání, odčítání trojciferných čísel zpaměti, písemně

Slovní úlohy, zaokrouhlování

Zápis čísla v desítkové soustavě

Počítání se závorkami

Geometrie – rýsujeme přímky, úsečky, měříme cm, mm,

Vzájemná poloha dvou přímek

Převody jednotek hmotnosti, objemu, délky

Obvod čtverce, trojúhelníku

Rýsování čtyřúhelníků

Podle vlastního výběru práce s pomůckami

KV

 

Vánoční svátky – tradice

Projekty: přírodniny, lidské výtvory

                 Vlastnosti látek

                 Měření základních veličin – objem, hmotnost, teplota, čas

                 Voda, vzduch

DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN
ČJ
1.roč.- provádíme hlasité i tiché čtení, rozlišujeme nadpis článku, autora, čteme správně předložkové vazby,
        dotváříme závěr příběhu,
        dbáme na ssprávné tvary písmen, opisujeme text, vytváříme vlastní psaný text, píšeme diktát,
        učíme se omluvu, prosbu, poděkování,
        blahopřání jako krátký mluvený projev
2.roč.- psaní a čtení slov se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, vyhledávání podstatných jmen a sloves,
        u podstatných jmen rozeznává osobu, zvíře,
        věc, název děje, pravopis vlastních jmen, psaní velkých písmen
        dokončení příběhu, reproddukce přečteného textu,
        popisuje svůj pracovní den, popisujeme svou práci
3.roč.- skloňování podstatných jmen, určování čísla a rodu, časování sloves, slovesa zvratná, infinitv
        sestavujeme popis, vypravování podle oobrázkové osnovy, vyhledává informace v knihách, na internetu
        sestavuje pokračování příběhu, rozlišujeme literární žánry
M
1.roč.- sčítání a odčítání do 20, slovní úlohy, nákupy,
        geometrická tělesa
2.roč.- sčítání a odčítání do 100, násobení a dělení, slovní úlohy,
        geometrické tvary, osově souměrné útvary, pracujeme se čtvercovou sítí
3.roč.- dělení se zbytkem, násobení a dělení mimo obor násobilek, písemné násobení jednociferným činitelem
        porovnávání úseček, obvod trojúhelníku a čtyřúhelníku součtem délek stran, tělesa,
        jednotky času a vztahy mezi nimi

KV - společná témata
        rostliny - dřeviny, ovoce, zelenina, rostliny nekvetoucí
        živočichové - domácí, volně žijící - stavba těla,
        ekosystémy, vztah člověka k přírodě, ochrana přírody,
       

 

 

           

 

Pro rodiče

V této rubrice nejsou žádné články.