ORIENTAČNÍ PLÁN UČIVA - DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN

Český jazyk

1.třída 

 • čteme potichu i nahlas, porozumění textu ( čtecí listy i pomůcky), otázka a odpověď,spisovatel, ilustrátor, básně o květinách- přednes, nadpis, verš, rým, hádanka
 • čteme a píšeme slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, správné čtení a psaní předložek
 • upevňování tvarů psacích písmen, napojení písmen, správné sezení a pořádek na stole!, úprava písemného projevu, přepis, diktát, autodiktát
 • pozdrav, prosba, poděkování, omluva

2.třída 

 • čteme potichu i nahlas, porozumění textu (otázky, čtecí listy): fakt a názor, nadpis, odstavec, hlavní myšlenka, přísloví, čtenářské slavnosti, básně o květinách: verš, rým, sloka- přednes
 • čtení a psaní skupin. dě, tě, ně, bě, pě, vě ,mě,  přepis, diktát, autodiktát
 • opakujeme tvrdé a měkké souhlásky, psaní souhlásek uprostřed a na konci slova, pravidla pro psaní velkých písmen (jména, názvy zemí, měst, obcí, řek a hor, seznámení s druhy slov: podstatná jména, slovesa, předložky..
 • mluvený projev: pozdrav, poděkování, prosba, omluva, přání....

3.třída

 • čteme s porozuměním, čtenářské slavnosti, spisovatel, básník, ilustrátor, nadpis, odstavec, hlavní myšlenka, fakt a názor, nasloucháme spolužákům, básně o květinách- přednes, rým, verš, sloka, obrazné vyjádření, hádanka
 • procvičujeme pravidla psaní y-i po obojetných souhláskách ( vyjmenovaná a příbuzná slova), části slov ( předpona, kořen, přípona), psaní velkých písmen, přepis, diktát, autodiktát, psaní příběhu
 • opakujeme synonyma, antonyma, podřazená a nadřazená slova
 • seznamujeme se slovními druhy: podstatná jména (pád, číslo, rod), slovesa (osoba, číslo, čas, infinitiv), předložky
 • mluvní projev: pozdrav, poděkování, prosba, omluva...  

 

 

Matematika

1.třída

 • zapisujeme, čteme, porovnáváme a počítáme s čísly 0-20
 • automatizujeme spoje, čtveřice příkladů
 • řešíme slovní úlohy v daném oboru ( sčítání, odčítání, o více, o méně): příklad, odpověď
 • seznamujeme se s mincemi a bankovkami
 • hodiny: čtvrt, půl, celá
 • geometrické tvary ( kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník, elipsa, mnohoúhelník), geometrická tělesa (krychle, válec, koule, , válec, elipsoid ....) 

2.třída

 • operací-násobení a dělení, násobkové řady 0-10, automatizace spojů 0-5, čtveřice příkladů,  záměna činitelů- násobková tabulka, kroužková tabulky, hra na naději
 • slovní úlohy (také n-krát více, n-krát méně) -zápis, příklad, odpověď
 • pamětné i písemné sčítání a odčítání v oboru do 100- stovková tabulka, známková hra
 • zaokrouhlování na desítky, na stovky- řetězy
 • určujeme čas i digitální 
 • geometrické pojmy: bod, úsečka (odhad, měření, porovnání), přímka, polopřímka, rovina, úhel

3.třída

 • automatizujeme násobení v oboru malé násobilky, pamětné dělení se zbytkem, pamětné násobení i dělení v oboru velké násobilky
 • pamětné i písemné sčítání a odčítání v oboru  do 1000
 • zaokrouhlování na desítky, na stovky
 • používáme pravidla pro přednost závorek, násobení a dělení před sčítáním a odčítáním
 • písemné násobení jednociferným činitelem 
 • určujeme čas i digitální
 • rýsujeme bod, úsečku, přímku, pravý úhel, čtverec, obdélník (odhad, měření)
 • geometrické pojmy: úhel, kolmice,

 

ORIENTAČNÍ PLÁN UČIVA - LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN

Český jazyk                                                    

1.třída      

 • rozlišujeme malou a velkou abecedu, čteme jednoduchý text s porozuměním, přednes básně před spolužáky
 • zařazujeme písmena do slov, luštíme křížovky
 • zapisujeme jednoduché věty, učíme se tvary psacích písmen
 • řadíme ilustrace podle dějové posloupnosti,
 • orientujeme se v textu
 • opisujeme, přepisujeme, píšeme diktáty                  

2.třída 

 • rozlišujeme tvrdé a měkké souhlásky
 • poznáváme pravidla pro psaní hlásek uprostřed a na konci slov (b-p, d-t....)
 • poznáváme formy společenského styku, opisujeme, přepisujeme, píšeme diktát
 • pracujeme s encyklopediemi
 • rozlišujeme poezii, prózu, povídku, pohádku

3.třída 

 • pracujeme s vyjmenovanými slovy, užíváme ve větách
 • poznáváme slovní druhy
 • zdůvodňujeme psaní velkých písmen
 • poznáváme kategorie podstatných jmen
 • příprava projektu: Oblíbené zvíře, rozlišujeme slova spisovná a nespisovná a používáme je při vypravování
 • přednes básně před spolužáky

Matematika

1.třída 

 • pracujeme s čísly 0 - 15sčítáme, odčítáme, porovnáváme
 • řešíme pyramidy, krokování
 • používáme pojmy vpravo, vlevo, před, hned před, za, hned za
 • poznáváme geometrické tvary, přímou, křivou a lomenou čáru

 

2.třída

 • provádíme početní operace v oboru do 100 bez i s přechodem přes 10
 • řešíme slovní úlohy
 • násobíme  a dělíme v oboru malé násobilky 0-3
 • jednotky délky, jednotky času, rýsujeme úsečky

 

3.třída

 • pracujeme s jednotkami délky, hmotnosti, objemu, převody
 • rýsujeme úsečky, geometrické tvary, počítáme obvod čtverce
 • provádíme početní operace s trojcifernými čísly, zaokrouhlujeme                                                                                                                                         
 • počítáme se závorkami, slovní úlohy krát více/méně 
 • dělíme se zbytkem                                                                                                        

 

 

ORIENTAČNÍ PLÁN UČIVA - LISTOPAD, PROSINEC

Český jazyk

 

1.třída 

 

 • čtení slov a kratších vět, čteme skupiny di. ti. ni, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, čteme s porozuměním textu
 •  zápis slov a vět hůlkovým písmem
 •  uvolňovací cviky k uvolnění ramene, lokte a zápěstí, příprava na psací písmo (e, i, u,)
 •  pečlivost při práci, samostatná kontrola  

2.třída 

 • druhy vět podle postoje mluvčího- oznamovací, tázací, přací, rozkazovací
 • Přepis krátkého textu, básně, diktát a autodiktát
 • třídění hlásek- samohlásky, dvojhlásky, souhlásky: tvrdé, měkké, obojetné, slabikotvorné
 • čteme s porozuměním textu, čtenářské slavnosti nebo sešity
 • básničky o měsících

3.třída

 • Příbuzná slova, předpona, kořen, přípona
 • řady vyjmenovanovaných slov a k nim příbuzná slova
 • přepis, diktát, autodiktát- samostatná kontrola, dokončování práce
 • sloh- kouzelný strom
 • čtení s porozuměním, čtenářské slavnosti a sešity
 • básničky o měsísích
 

Matematika

1.třída

 • číslice 0-10, správný zápis                                                                                                                                                                                              
 • sčítání a odčítání do 10, krokování, kalkulino....
 • řešení slovních úloh
 • stavby z krychlí, plánky, podlaží, geometrické útvary
 • orientace v tabulce                                                                                                                                                                                                                    

2.třída

 • čísla do 100, řazení, porovnávání, počítání po desítkách
 • jednotky, desítky, stovky
 • měříme úsečky, směr- šipky, stavby z krychlí
 • orientace v tabulce
 • stovková tabulka

3.třída

 • násobilka 0-10, automatizace spojů
 • čtveřice příkladů, hra na naději
 • přednost matematických operací, funkce závorky
 • zaokrouhlování
 •  

 

ORIENTAČNÍ PLÁN UČIVA - ZÁŘÍ, ŘÍJEN    

Český jazyk

1.třída 

 • seznamování se spolužáky: jméno, příjmení, podpis
 • uvolňovací cviky (klouby ruky)
 • izolace první hlásky ve slově, hláskový sklad a rozklad slov
 • zápis jednoduchých slov

2.třída 

 • seznamování se spolužáky: jméno, příjmení, podpis- velká písmena
 • vyprávění zážitků z prázdnin
 • rozlišení věty, slova, slabiky
 • umí vyjmenovat abecedu, řazení podle abecedy
 • přepis vět, velká písmena

3.třída

 • seznamování se spolužáky, zážitky z prázdnin
 • rozlišení hlásek, souhlásky tvrdé a měkké
 • objasnění psaní souhlásek uvnitř a na konci slova
 • rozpozná větu, slovo, slabiku, hlásku
 • určování vět podle postoje mluvčího 
 • diktát a přepis textu

Matematika

1.třída

 • tvoří soubory s daným počtem prvků 0-6, porovnávání, znaménka je větší, je menší, =
 • krokujeme na číselné ose
 • stavby z krychlí, geometrické útvary                                                                                                                                                                                                                           

2.třída

 • sčítá, odčítá, porovnává v oboru do 20 bez přechodu i s přechodem přes 10
 • užívá osvojené početní operace ve slovních úlohách
 • rozlišuje přímou, křivou a lomenou čáru: bod, přímka
 • geometrické útvary

3.třída

 • čtení a zápis čísel v oboru do 100, pamětné sčítání a odčítání čísel,
 • pamětné zvládnutí malé násobilky
 • užívá osvojené početní operace ve slovních úlohách, úlohy o více, o méně
 • pojmy: bod, přímka, úsečka, odhad vzdálenosti, měření: mm, cm, dm, m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

           

 

Pro rodiče

V této rubrice nejsou žádné články.