Anglický jazyk

Angličtina je na naší škole vyučována interaktivní a hravou formou již od první třídy (v prvním a druhém ročníku v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně, od třetího ročníku rozsah rozšířen na 3 vyučovací hodiny týdně) - děti zpočátku zpívají anglické písničky, nenásilnou formou si osvojují fráze a spojení v říkadlech a básničkách, hrají divadlo, předvádějí scénky... Ve třetím ročníku jsou žáci rozděleni podle jazykových schopností, nadání a zájmu do jazykových a nejazykových skupin. 

Výuka cizího jazyka ve všech skupinách je koncipována tak, aby si žáci osvojili základní znalosti mluvnice, rozšiřovali si slovní zásobu, dokázali bez obav plynně hovořit, rozuměli psanému i mluvenému textu a uměli všechny své znalosti uplatnit v reálném životě. Snažíme se do výuky zařazovat interaktivní prvky, využíváme elektronické materiály na podporu audiovizuální percepce učiva a podporujeme aktivitu a sebevědomí žáků různými projekty, projektovými dny a akcemi zaměřenými na reálnou komunikaci (např. English Week s rodilými mluvčími). Od třetí třídy jsou pro zvýšení čtenářské gramotnosti v cizím jazyce využívány anglické časopisy Play, R+R, Gate a Bridge.