Stanovy Školního parlamentu

ŠKOLNÍ PARLAMENT

Školní parlament má podle „Úmluvy o právech dítěte" (z 20.11.1989 Valné shromáždění OSN) právo: 

 • vyjádřit svůj názor a požadavek
 • na opatření k zajištění kázně ve škole odpovídající lidské důstojnosti
 • ochranu před jakoukoli diskriminací
 • získat a zveřejnit informace

Zástupci školního parlamentu zajišťují prostor pro komunikaci mezi žáky, učiteli, veřejností a podílí se na chodu školy.

CÍLE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU
 • chceme být prostředníky mezi vedením školy, učiteli, žáky, zaměstnanci a zajišťovat zpětné vazby
 • předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení školního majetku atd.
 • předcházet, řešit a dohlížet na dodržování školního řádu, pomoci při zajišťování čistoty a pořádku
 • připravovat a organizovat činnosti, které navrhnou žáci jednotlivých tříd, zejména kulturní a sportovní akce a jejich vyhodnocování
 • chceme pomáhat organizovat chod školy a vytvořit příjemné klima školy
 • zlepšit postoje každého žáka ke školní práci a umožnit žákům uplatnit své dovednosti, schopnosti a získat nové zkušenosti
 • prezentovat svoji práci na webových stránkách školy, školních nástěnkách, i v místním tisku.