Něco o nás

Škola by měla být místem setkávání a spolupráce, mělo by to být bezpečné místo, kde budou děti získávat kvalitní vědomosti.

Škola s mnohaletou tradicí, opakovaně oceněna titulem.

Aktivní škola“

Priority školy:

 • pozitivní klima ve škole
 • fungování dvou školních systémů (systém klasické výuky a Montessori pedagogiky)
 • zaměření na výuku cizích jazyků

 

Co nabízíme:

 • výuka cizích jazyků – již od 1.  ročníku – v 1. a 2. ročníku první cizí jazyk (AJ       - 1 hodina týdně), od 3. ročníku - 3 hodiny týdně, od 6. třídy druhý cizí jazyk (NJ nebo RJ – pro výběrové skupiny utvořené od 3. ročníku), od 8. třídy druhý cizí jazyk také pro ostatní skupiny; žáci mají k dispozici čtyři moderně vybavené jazykové pracovny
 • English Week
 • pravidelné poznávací zájezdy do Anglie
 • Montessori výuka – Montessori pedagogika respektující individualitu a samostatnost dítěte
 • příprava předškoláků k zápisu do 1. tříd – formou „Hry na školu“ (každé úterý pro klasickou výuku) a „Předškoláčka“ (pondělí 1x za 14 dní v Montessori oddělení)       
 • individuální přístup k žákůmsystematická péče o integrované, popř. handicapované žáky (asistenti pedagoga, speciální pedagog, vyučování podle individuálních vzdělávacích plánů)
 • projektové vyučování na I. i II. stupni
 • moderní vyučování s využitím vlastních digitálních učebních materiálů
 • využívání digitálních technologií ve vyučování
 • odborné pracovny (pro PŘ, FY a CH), moderní kuchyňka pro výuku přípravy pokrmů, dílny pro výuku pracovní výchovy
 • moderní počítačová pracovna pro 30 žáků a další počítačová učebna přístupná žákům v době polední přestávky
 • ve všech učebnách je připojení k internetu
 • půdní vestavba - nové učebny cizích jazyků a prostorná polyfunkční učebna
 • bezbariérový přístup do všech učeben v hlavní budově školy a venkovní výtah
 • volitelné předměty od 6. ročníku
 • zajištění kvalitní práce metodika prevence (včasné řešení event. výchovných problémů)
 • zajištění kvalifikovaného poradce pro volbu povolání (kariérové poradenství)
 • kvalifikovaný koordinátor na environmentální výchovu
 • realizace preventivních programů
 • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
 • čtenářské dílny podporující čtenářskou gramotnost
 • zapojení do testování žáků, příprava na přijímací zkoušky na střední školy
 • aktivní školní parlament se žákovskou samosprávou
 • účast ve vědomostních soutěžích (olympiády, konverzační soutěže v cizím jazyce)
 • lyžařský kurz žáků 7. ročníku (event. 8. a 9. roč.) + kvalifikovaný instruktor snowboardingu
 • bruslení (v 1. - 9. ročníku, na I. stupni s trenéry) a kurzy plavání (ve 2. – 3. ročníku) v rámci tělesné výchovy
 • podpora pravidelné účasti ve sportovních soutěžích
 • zájmové kroužky, spolupráce s Domečkem (stolní tenis, country tance), výhoda jeho umístění v blízkosti školy  
 • příjemné prostředí – zrekonstruovaná budova, žákovské šatny, rozsáhlý venkovní areál se zelení a sportovním zázemím
 • dostupnost sportovního areálu Na Lukách – zimní stadion, koupaliště, sektor atletiky
 • školní družina (provoz od 6:30 do 17:00 hod) se zahradou, moderním dětským hřištěm a s kroužky (ruční práce, hry na PC, tvořivé hraní)
 • školní klub pro žáky I. a II. stupně (v době polední přestávky) 
 • klub mladého diváka pro žáky II. stupně s možností finančně zvýhodněných návštěv zajímavých pražských divadelních představení
 • klub mladého čtenáře
 • školní knihovna pro I. i II. stupeň
 • projekt „Ovoce do škol“ a projekt „Mléko pro evropské školy“ (pro žáky I. stupně zdarma)
 • další projekty – pravidelné zapojení školy do projektu tzv. Šablon pro ZŠ zaměřeného na moderní metody výuky, ale i aktivity zaměřené na děti ohrožené školním neúspěchem (formou doučování)
 • vícedenní školní poznávací nebo rekreační pobyty v přírodě, tematické exkurze
 • výuka náboženství