Školská rada

 V roce 2005 byla na naší škole zřízena školská rada. Je to orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Má devět členů. Třetinu jmenoval zřizovatel, třetinu volili zákonní zástupci žáků a třetinu volili pedagogičtí pracovníci školy. Členové školské rady se scházejí dvakrát až třikrát ročně.

Náplň práce školské rady je následující

  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho eventuální změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • projednává inspekční zprávu České školní inspekce.

Cílem práce školské rady je vzájemnou spoluprací se podílet na vytváření příjemného pracovního prostředí školy a na zlepšování výchovně vzdělávacího procesu.

 

Novela Školského zákona č. 472/2011 Sb. (platnost od 1. 1. 2012) přinesla některé změny i v legislativě Školské rady:

            - pedagogický pracovník nemůže být zvolen jako zástupce rodičů a zřizovatele

            - funkční období zástupce pedagogických pracovníků končí dnem ukončení pracovního poměru

            - funkční období zástupce nezletilých žáků končí dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem školy

            - ŠR se již nevyjadřuje k rozboru hospodaření školy

            - ŠR podává návrh na odvolání ředitele školy

            - ŠR podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy

            

 

Školská rada pracuje  v tomto složení

Předseda: Mgr. Olga Svatoňová (pedagogický pracovník)

Místopředseda: Mgr. Alena Vondráková (pedagogický pracovník)

Mgr. Markéta Vokálová (pedagogický pracovník)

Karel Balík (Město Vlašim)

Mgr. Blanka Šmídová (Město Vlašim)

Eva Venderová (Město Vlašim)

Lucie Jeřábková (zákonný zástupce žáků)

Martin Jurů (zákonný zástupce žáků)

Mgr. Jana Štorcová (zákonný zástupce žáků)

 

Zápis ze schůze Školské rady ZŠ Sídliště Vlašim ze dne 7. 11. 2022

Zápis ze schůze Školské rady ZŠ Sídliště Vlašim.docx (24815)

 

Zápis ze schůze Školské rady ZŠ Sídliště Vlašim ze dne 27. 3. 2023

Zápis ze schůze Školské rady ZŠ Vlašim Sídliště 968_1.doc (46592)

 

Zápis ze schůze Školské rady ZŠ Sídliště Vlašim ze dne 6. 11. 2023