Školská rada

 V roce 2005 byla na naší škole zřízena školská rada. Je to orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Má devět členů. Třetinu jmenoval zřizovatel, třetinu volili zákonní zástupci žáků a třetinu volili pedagogičtí pracovníci školy. Členové školské rady se scházejí dvakrát až třikrát ročně.

Náplň práce školské rady je následující

  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho eventuální změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • projednává inspekční zprávu České školní inspekce.

Cílem práce školské rady je vzájemnou spoluprací se podílet na vytváření příjemného pracovního prostředí školy a na zlepšování výchovně vzdělávacího procesu.

 

Novela Školského zákona č. 472/2011 Sb. (platnost od 1. 1. 2012) přinesla některé změny i v legislativě Školské rady:

            - pedagogický pracovník nemůže být zvolen jako zástupce rodičů a zřizovatele

            - funkční období zástupce pedagogických pracovníků končí dnem ukončení pracovního poměru

            - funkční období zástupce nezletilých žáků končí dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem školy

            - ŠR se již nevyjadřuje k rozboru hospodaření školy

            - ŠR podává návrh na odvolání ředitele školy

            - ŠR podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy

            Od letošního školního roku 2012/2013 je novou členkou ŠR za zákonné zástupce žáků Mgr. Věra Nováková. Na schůzi ŠR 24. 10. 2012 byla zvolena do funkce místopředsedkyně ŠR za odstupující Ing. Simonu Pospíšilovou. 

 

Školská rada pracuje tedy v tomto složení

Předseda: Mgr. Olga Svatoňová (pedagogický pracovník)

Místopředseda: Mgr. Alena Vondráková (pedagogický pracovník)

Hedvika Bohuslavová (zákonný zástupce)

Martina Svitáková (zákonný zástupce)

Mgr. Eva Zimandlová (pedagogický pracovník)

Eva Venderová (zřizovatel – Město Vlašim)

Mgr. Blanka Šmídová (zřizovatel – Město Vlašim )

Karel Balík (zřizovatel – Město Vlašim)