PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2023-2024

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VLAŠIM – SÍDLIŠTĚ

Adresa: Sídliště 968,25801 Vlašim

Tel.:  ŠD   731460947 J.Filipová - vedoucí vychovatelka ŠD, 734 417 889 - mobil ŠD

E-mail.: jana.filipova@zssidliste.cz

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

CHARAKTERISTIKA ŠD

Školní družina je školské zařízení výchovy mimo vyučování. Není pokračování školního vyučování a neměla by být chápána ani jako pouhá sociální služba (viz. hlídání dětí). Pedagogická činnost ve školní družině má svá specifika:

- poskytujeme dětem dostatek času na potřebný odpočinek po vyučování, nabízíme různé druhy aktivit (odpočinkové, rekreační, zájmové a sebeobslužné činnosti, literární, přírodovědné, sportovní, hudební, dramatické, pracovně technické atd.)

- napomáháme dětem při osvojování sociálních kompetencí (např. tolerance, spolupráce ve skupině, vzájemná empatie, rozpoznání nevhodného a rizikového chování – možné důsledky...)

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

V naší školní družině máme letos celkem 5 kmenových tříd. Provoz školní družiny zajišťuje 5 vychovatelek a příslužbu vykonávají pedagogové z naší ZŠ.

I. oddělení        - p. vychovatelka Jana Filipová 

II. oddělení       - p. vychovatelka Lucie Toulová 

III. oddělení        - p. vychovatelka Lucie Felisová

IV. oddělení        - p. vychovatelka Eva Švecová

V. oddělení        - p. vychovatelka Michaela Havelková

 

Asisistenti ŠD    - p. Klára Dobřenská

MATERIÁLNÍ A EKONOMICKÉ PODMÍNKY

- Školní družina má k dispozici 5 tříd vybavených stolními hrami, stavebnicemi, různými hračkami, knihami, dětskými časopisy apod. Dále je vybavena výtvarnými a didaktickými pomůckami, CD přehrávači, televizory.

- Se školní družinou sousedí školní zahrada a hřiště. Plně tyto prostory s dětmi využíváme. Dále mají děti možnost v rámci ŠD navštěvovat různé zájmové kroužky. V letošním školním roce si mohou děti vybrat z těchto kroužků:

! Kroužky budeme aktualizovat a nabídneme dětem formou rozdání přihlášek v průběhu prvního týdne školy.

- Ruční práce 

- Hry na PC 

- Výtvarný kroužek

- Tvořivé hraní

 

- Roční poplatek ŠD činí 2000,- Kč na celý školní rok (platba možná pololetně po 1000,- Kč)

V případě zájmu pouze o ranní školní družinu činní poplatek na celý školní rok 400,- Kč.

PODMÍNKY PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ  ZE ŠD

- Do školní družiny jsou žáci zařazováni na základě písemné přihlášky (zápisového lístku a plné moci v případě, že bude dítě ze školní družiny odvádět cizí osoba). O zařazení do jednotlivých oddělení rozhoduje vedoucí vychovatelka. Zápis do školní družiny probíhá v měsíci září. V průběhu školního roku lze dítě přihlásit jen pokud nejsou oddělení naplněna do plného počtu. Žák může být odhlášen na základě písemné žádosti zákonných zástupců. Při opakovaném porušování Řádu školní družiny, ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních, při neuhrazení příspěvku může být žák ze ŠD vyloučen.

ORGANIZACE PROVOZU ŠD

•       Školní družinu mohou navštěvovat žáci 1.- 5. tříd:

ráno od 6.30 do 7.40 hod. a odpoledne od 11.40 do 17.00 hod.

•       Do družiny jsou přednostně přijímáni žáci 1. – 3. ročníků, jejichž rodiče jsou zaměstnáni a žáci dojíždějící! Kapacita oddělení ŠD je dána příslušnými vyhláškami a předpisy. Do družiny mohou být na základě žádosti rodičů zařazeni i další žáci 1. stupně, pokud stačí kapacita ŠD a její obsazení vychovatelkami.

•       Pokud žáci ve školní družině nedodržují řád, upozorní vychovatelka na tuto skutečnost rodiče. Pří opakovaných porušení řádu, může být žák z docházky do družiny vyloučen.

•       Podkladem pro docházku do ŠD a pro uvolňování žáků v určeném čase je zápisový lístek ŠD. Odchod žáků ze ŠD je dle zápisového lístku. V případě změny odchodu dítěte je nutná písemná! žádost rodiče (zákonného zástupce). Písemný souhlas je také třeba, dojde-li ke změně osoby, která má žáka v družině převzít. Na uvolňování žáků po telefonu nebude brán zřetel.

•       Doporučené! vyzvedávání žáka (odchody): od 11:40 hod. do 13:00 hod. a pak dále od 14:30 hod. do 17.00 hod. (z důvodu nenarušení plánovaných činností v čase od 13.00 do 14.30h.).

•       Žáci ve školní družině dodržují řád družiny a řád školy. Vychovatelky dbají na slušné chování žáků. Zejména nesmí být trpěno vzájemné hrubé chování žáků, které by mohlo vést k úrazu. Žáci neopouštějí ŠD bez svolení vychovatelky. Pokud žák opakovaně ohrožuje bezpečnost svých spolužáků, hrubě porušuje kázeň, nedodržuje vnitřní řád ŠD, narušuje činnosti, nebo zákonní zástupci včas neplatí poplatky za ŠD, bude po projednání s vedoucí vychovatelkou a ředitelkou školy ze ŠD vyloučen.

•       Do ŠD si žák přinese -   přezůvky,  věci na převlečení na zahradu (vše řádně podepsané a v sáčku)

CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠD

Cílem výchovy ve ŠD je výchova všestranně harmonicky rozvinutého člověka.

Cílem naší práce je: 

- nabízet dětem smysluplné využití volného času, rozvíjet u dětí pohybové schopnosti v oblasti jemné i hrubé motoriky, učit děti mezilidské komunikaci, učit děti spolupráci a toleranci, učit děti každého člověka i sebe navzájem vnímat jako jedinečnou osobnost, vést děti k samostatnému rozhodování a tvorbě postojů, rozvíjet u dětí slovní zásobu a fantazii, cvičit paměť, postřeh a soustředění, vytvářet u dětí vztah k místu a prostředí ve kterém žijí, vést děti k tvořivosti, podporovat iniciativu a spolupodílení se na volbě a tvorbě programu, utvářet pracovní návyky a vztah k práci, vést děti k uvědomování si svých práv, povinností a pocitů, posilovat u dětí pocit čistoty a sebedůvěry.

Cílem činností v naší ŠD je rozvíjení zejména těchto klíčových kompetencí:

KOMPETENCE

1. komunikativní - Dítě umí formulovat své myšlenky a názory, vyjadřuje se souvisle a kultivovaně. Umí naslouchat druhým, vhodně reagovat, zapojovat se do diskuze. Umí pracovat s obrazovými materiály a textem v rozsahu svých znalostí. Přemýšlí o nich a tvořivě je využívá.

2. k řešení problémů - Dítě vnímá nejrůznější problémové situace, přemýšlí o nich, hledá vhodná řešení. Snaží se je řešit samostatně. Uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí.

3. sociální a personální - Dítě umí pracovat ve skupině, podílí se na tvorbě pravidel soužití, respektuje druhé, přispívá k upevňování dobrých vztahů ve skupině, v případě potřeby poskytne druhému pomoc nebo o ni požádá. Vytváří si pozitivní představu o sobě samém, ovládá a řídí svoje jednání a chování.

4. občanské - Dítě respektuje přesvědčení druhých, váží si jich, odmítá hrubé zacházení, je vědomo si svých práv a povinností. Rozhoduje se podle dané situace a dokáže podle svých možností poskytnout účinnou pomoc. Aktivně a tvořivě se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit. Chápe základní ekologické souvislosti, má kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí, chrání své zdraví.

5. pracovní - Dítě používá bezpečně a účinně svěřené nástroje, vybavení a materiály. dodržuje vymezená pravidla, především v souvislosti s bezpečností práce. Dokončí rozdělanou práci. Udržuje kolem sebe pořádek.

6. k učení - Dítě vybírá vhodné metody a strategie, plánuje, vyhledává a třídí informace, uvádí věci do souvislostí.

7. k trávení volného času - Dítě se aktivně podílí na tvorbě plánu činností, umí nakládat se svým volným časem, umí si zvolit vhodnou činnost, má své vyhraněné zájmy a záliby, umí říci ne nevhodným nabídkám.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY NA KONCI VZDĚLÁVACÍHO OBDOBÍ:

Děti rozumí tomu, co znamená aktivní trávení volného času.

Mají vytvořen kladný vztah k pohybu a sportování.

Umí samostatně pracovat.

Umí se samostatně rozhodnout.

Děti jsou tvořivé a zručné.

Mají radost z procesu tvoření.

Umí používat pracovní a ochrané pomůcky.

Děti mají kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí.

Děti jsou seznámeny se zdravým životním stylem (stravovací návyky, pitný režim, hygienické návyky)

Objektivně hodnotí své chování a dovedou přijímat jeho důsledky.

Znají pravidla soužití.

Dbají na svou bezpečnost a předcházejí úrazům.

Umí se chovat zodpovědně ke svému zdraví i ke zdraví ostatních.

Umí si zvolit zájmovou činnost podle svých možností, schopností a zájmu.

Dokončí rozdělanou práci.

Formulují své názory a postoje.

Umí odpočívat a relaxovat.

Umí naslouchat druhým a brát na ně ohledy.

Aktivně se zapojují do společných činností.

Umí pojmenovat svůj problém a hledat řešení.

Dokáží druhé požádat o pomoc a také ostatním svou pomoc nabídnout.

Spolupodílí se na tvorbě plánu a přípravě činností.

FORMY A OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠD

FORMY VZDĚLÁVÁNÍ:

Zájmové vzdělávání žáků probíhá v aktivitách, které jsou rozpracovány v týdenních plánech vychovatelek a obsahují tyto činnosti:

- pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti (podle vzdělávacího programu ŠD, týdenní skladba zaměstnání)

- spontánní činnosti (především v rámci ranní a koncové družiny)

- odpočinkové činnosti (odpolední klidové činnosti)

- rekreační činnosti (tématické, při pobytech venku)

- příprava na vyučování (vypracování dom. úkolů, didaktické hry, čtení)

- sebeobslužné činnosti (zásady správného stolování, hygiena, ukládání věcí, převlékání..)

- příležitostné akce (přesahují rámec jednoho oddělení - návštěva muzea, ekocentra, besídky..)

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ:

Zaměřujeme se především na osobnostní a sociální výchovu a výchovu k trávení volného času. V návaznosti na školní vzdělávací program naší školy (i ŠVP Montessori) se snažíme nejen o rozvoj všech klíčových kompetencí, ale především o rozvíjení komunikačních a sociálních dovedností. Výchovné programy se zaměřují na tyto výchovně vzdělávací strategie:

- skupinová práce, individuální práce, komunitní kruh, výklad, dramatizace, projekty, práce s knihami, časopisy, vyprávění, rozhovor, pozorování, hra, práce s encyklopediemi, mapami, soutěže, výstavy, besedy, kvízy, křížovky, doplňovačky, skrývačky, rébusy, vycházky, pohybové aktivity, odpočinek, relaxační techniky, praktické dovednosti, řešení problémových úloh, formování životních postojů, nacházení nových vazeb a souvztažnosti mezi již získanými poznatky z vyučování.

 

STRUKTURA PLÁNU ŠVP ŠD "ČLOVĚK A JEHO SVĚT"

Při volbě témat činností v naší školní družině vycházíme mimo jiné také z Rámcového vzdělávacího programu při zákl. vzdělávání, konkrétně z vzdělávací oblasti ČLOVĚK A JEHO SVĚT, který je vytvořen pro 1. stupeň základní školy. Rozvíjí poznatky, zkušenosti a dovednosti získané v rodině a předškolním vzdělávání. Je rozdělen do pěti okruhů, ze kterých i my při své práci vycházíme.

1) Místo,kde žijeme - Společně s dětmi se seznamujeme s jejich nejbližším okolím (rodina, obec, škola, společnost). Seznamujeme se se školním prostředím a s okolím školy, snažíme se dozvědět něco o jednotlivých obcích, ve kterých děti žijí. Věnujeme se dopravní výchově. Pomáháme u dětí vytvářet vztah ke svému bydlišti, k naší zemi.

2) Lidé kolem nás - Učíme se základům vhodného chování, upozorňujeme na význam a podstatu tolerance, pomoci a solidarity mezi lidmi. Seznamujeme děti s významem pravidel nejen při hře, ale také v celém životě, věnujeme se základním právům a povinnostem každého člověka. Učíme děti všímat si celého svého okolí a rozpoznávat problémové situace.

3) Lidé a čas - Společně s dětmi se seznamujeme s významem času, vývojem života a společnosti. Učíme se orientaci v dějích a čase. Hledáme některé historické souvislosti.

4) Rozmanitost přírody - Poznáváme Zemi jako planetu sluneční soustavy. Sledujeme rozmanitost živé i neživé přírody a vliv lidské činnosti na přírodu. Věnujeme se významu ochrany přírody a životního prostředí.

5) Člověk a jeho zdraví - Rozvíjíme hygienické návyky a věnujeme se otázkám zdravého životního stylu. Vedeme děti k odpovědnosti za své zdraví a zdraví ostatních.

Do okruhu témat činností ve školní družině jsou zařazena také průřezová témata a to především týkající se osobnostní a sociální výchovy, enviromentální výchovy, multikulturní a mediální výchovy. Dalším důležitým průřezovým tématem, které není vymezeno Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, ale je do činností školní družiny zařazeno je výchova k trávení volného času.

PODMÍNKY PRO ČINNOST ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

- individuální přístup, příjemné prostředí, rozdělení pracovních úkolů na dílčí části, vybavení didaktickými pomůckami, různorodá nabídka činností, další vzdělávání pedagogických pracovníků, možnost podílet se na tvorbě programu, spolupráce s rodiči, aktivity zaměřené na rozvoj tvořivosti, spolupráce, vztahů a sociální a emociální inteligence, spolupráce se školou

HODNOCENÍ

- hodnocení jednotlivých činností probíhá většinou formou společné diskuze s dětmi na závěr jednotlivých činností, vychovatelkou a to nejen na závěr, ale také v průběhu činností. Měřítkem pro hodnocení činností je především zájem dětí účastnit se programu, jejich chuť podílet se na jeho vytváření. Dalším z měřítek jsou i rozhovory s rodiči dětí, pozorování jednotlivých dětí a jejich vývoje, sledování výsledků jejich práce.

BEZPEČNOST PŘI ČINNOSTECH VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Ve školní družině vychovatelky při všech činnostech dbají na bezpečnost dětí (nejen fyzickou,ale také sociální a emociální) a na předcházení rizikovým situacím nebo úrazům. Vedou děti k odpovědnosti za své chování, svou bezpečnost i bezpečnost ostatních účastníků při jednotlivých činnostech.

Podmínky pro hygienické a bezpečné působení:

- vhodná struktura činností a skladba zaměstnání, dodržování pitného režimu, zdravé prostředí užívaných prostor (vlastní nově vybavené prostory, odpovídající světlo, teplo, větrání, velikost sedacího a pracovního nábytku apod.), bezpečné pomůcky, ochrana účastníků před úrazy, dostupnost prostředků první pomoci (ŠD je vybavena vlastní lékárničkou), kontaktů na lékaře, praktická dovednost zaměstnanců poskytovat první pomoc

Psychosociální podmínky

- příznivé sociální klima, vytváření pohody prostředí, otevřenost a partnerství v komunikaci, úcta, tolerance, uznání, empatie, spolupráce a pomoc druhým, -respekt. k potřebám jedince, činnost vycházející ze zájmu účastníků, osvojování si praktických dovedností, hlavním momentem v činnosti je všestranný prospěch dítěte, -věková přiměřenost a motivující hodnocení v souladu s individuálními možnostmi a individuálním pokrokem, ochrana před násilím, šikanou a dalšími sociálně patologickými jevy, spoluúčast všech dětí na plánovaní činnosti, na jejím řízení i následném hodnocení, včasná informovanost žáků a jejich rodičů o činnosti školní družiny

Na začátku školního roku každá vychovatelka ve svém oddělení děti seznámí s řádem školní družiny, vnitřním řádem školní družiny a řádem klubovny a společně s dětmi si určí pravidla soužití ve školní družině.

V průběhu školního roku jsou děti při jednotlivých činnostech dále poučeny o bezpečném chování:

- při přesunech, jak na chodbách, tak mimo budovu školy a školní družiny, při pobytu v tělocvičně a na hřištích, při přecházení vozovky, na zastávkách autobusu - při vystupování, nastupování a při jízdě autobusem, při chůzi po silnici a po chodníku, při setkání s neznámým člověkem nebo zvířetem, v blízkosti otevřeného ohně, při práci s ostrými předměty (nůžky, nože apod.), v průběhu jednotlivých školních prázdnin, pří pohybu na náledí, při koupání, při zimních sportech...

Poučení dětí vychovatelka zapíše do přehledu výchovné práce, s vyznačením datumu, kdy bylo provedeno.

Dále jsou děti poučeny o bezpečnosti před zahájením každé činnosti.

PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ:

- užívat spontánně celé prostředí školní družiny při dodržení smluvených pravidel, vybrat si, jestli se zúčastní vychovatelkou nebo ostatními dětmi nabízených aktivit, nerušit svým jednáním ostatní, pokud volí jinou činnost, podílet se na plánování a vytváření programu, podílet se na rozhodování o společných záležitostech, vyjadřovat svůj názor, naslouchat jiným, hledat společná řešení, podílet se na vytváření a respektování společných pravidel soužití

PRAVIDLA SOUŽITÍ V NAŠÍ ŠKOLNÍ DRUŽINĚ:

- neopouštět prostor činností bez domluvy s vychovatelkou, dodržovat hygienu, neničit věci, práci a úsilí jiných, vracet věci na své místo, dokončit započatou práci, nekřičet, používat vhodná slova, umět požádat o pomoc, poděkovat, pozdravit, neubližovat si,ale pomáhat,je-li třeba, při neshodě vyjednávat, domluvit se vždy předem na pravidlech a dodržovat je, důvěra, pravdivost, naslouchat druhým

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ
TÉMA K PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠD PRO ŠK. ROK 2023 - 2024

ZÁŘÍ - psychosociální hry dle individuální potřeby třídy, zdraví, zdravý životní styl,   rizikové chování

ŘÍJEN - význam kamarádství v životě člověka

LISTOPAD - rodina a její vliv na vývoj člověka + vztahy v rodině

PROSINEC - stravovací návyky + poruchy příjmu potravy (zásady správného stravování)

LEDEN - šikana a vztahy s ostatními

ÚNOR - drogová problematika - vysvětlení základních pojmů (př. závislost, droga atd.)

BŘEZEN - jsme rozdílní, ale přesto máme své místo ve skupině, psychosociální hry na kohezi (soudržnost) třídy, vztahy ve třídě

DUBEN - vztahy s ostatními - nebezpečí od cizích lidí

KVĚTEN - škodlivý vliv kouření, alkoholu atd. na lidský organismus

ČERVEN - pravidla bezpečného používání internetu, kyberšikana, závislost na počítači a počítačových hrách (gambling)

CELOROČNÍ TÉMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY  PRO ŠK. ROK 2023 – 2024

ZÁŘÍ – VE ŠKOLE S KAMARÁDY

•       naše škola, naše družina, naše město, bezpečná cesta do školy a po jejím okolí – poznáváme nejbližší okolí školy – dopravní značky

•       seznamujeme se se školou, dužinou, pravidly soužití ve školní družině, seznamujeme se se spolužáky, poznáváme nové prostředí

•       upevňujeme společenské postoje, návyky a dovednosti

•       rozvíjíme kladný vztah ke škole, k učení, ke spolužákům

•       sestavujeme správný režim dne a dodržujeme jej

AKCE:  ZÁŽITKY Z PRÁZDNIN, NAŠE MĚSTO – kol. práce

             MÍČOVÉ HRY NA HŘÍŠTI, DOPLNĚNÍ VÝZDOBY ŠD

ŘÍJEN – CO PŘINÁŠÍ PODZIM – PROMĚNY PŘÍRODY

•       získáváme kladný vztah k přírodě, snažíme se porozumět jejím změnám (počasí)

•       chutě a barvy podzimu – poznáváme ovoce a zeleninu podle hmatu, chuti, vůně, modelujeme je

•       využití přírodnin při výtvarných a rukodělných činnostech

•       podzimní zvyklosti (pouštění draků, podzimní slavnosti)

•       rozlišování směrů (pravolevá orientace, blízko – daleko apod.)

•       HALLOWEEN - výroba strašidelných lampionů, beseda o tomto svátku

AKCE: DRAKIÁDA – VÝROBA DRAKŮ, POUŠTĚNÍ DRAKŮ

             TÉMATICKÉ VYCHÁZKY DO PŘÍRODY

             BRAMBOROVÝ DEN – VÝROBA TISKÁTEK

             DUŠIČKY ANEB TROCHU TAJEMNA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

LISTOPAD – PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ, DNY SE KRÁTÍ

•       chápeme význam a podstatu tolerance, vzájemné úcty

•       sbíráme přírodniny a využíváme je k výrobě dárků a zvířátek

•       orientujeme se v čase (zima už je za dveřmi)

•       připravujeme se na zimu, jak pomoci zvířátkům přečkat zimu, různé druhy krmítek

•       čísla a tvary kolem nás

•       rozvoj samostatnosti, pohotovosti a aktivity

•       příběhy se zvířecími hrdiny

•       blíží se advent

AKCE: SOUTĚŽ V LUŠTĚNÍ KŘÍŽOVEK, RÉBUSŮ, 

             VÝTVARNÉ A LITERÁRNÍ ZAMĚŘENÍ NA TÉMA PODZIM 

             PŘÍRODA – PRÁCE S KNIHOU, SOUTĚŽ VE SKOKU PŘES ŠVIHADLO

PROSINEC – KOUZLO ZIMY A VÁNOC, TĚŠÍME SE NA VÁNOCE

•       rozvíjíme estetické cítění, vkus a kulturní vnímání (oblast hudební, výtvarná, literární)

•       vyrábíme adventní věnce

•       upevňujeme tradice v období adventu (Mikuláš, Barborka, Vánoce u nás a jak slaví vánoce jinde)

•       zkoušíme vánoční zvyky, zpíváme koledy

•       vyrábíme vánoční ozdoby, přání a dárky

•       zvířátka o Vánocích

AKCE: VÁNOČNÍ ZVYKY A TRADICE

            ADVENTNÍ DÍLNA – VÝROBA VÁNOČNÍCH DEKORACÍ

            MIKULÁŠ – ČERTÍ BÁL, ZDOBENÍ STROMEČKU

            VÁNOČNÍ BESÍDKA

LEDEN – PANÍ ZIMA, ZIMNÍ ČAS

•       nový kalendářní rok – výtvarné činnosti, beseda

•       Tříkrálová sbírka – zdůrazňujeme význam této tradice

•       vycházky do zimní přírody (sledujeme stopy zvířat)

•       rozvíjíme slovní zásobu, umíme vyjádřit své myšlenky

•       zpracováváme symboly zimy (sněhulák, zimní sporty, sněhové vločky, rampouchy…)

•       semafor (barvy v silničním provozu)

•       vítáme nové děti při zápisu do školy, vyrábíme přáníčka a malé dárečky pro ně

•       rozvíjíme dovednosti v tělovýchově a sportovní oblasti

•       zimní radovánky (koulovačky, bobování apod.)

AKCE: LEDOVÍ SOCHAŘI – stavby ze sněhu

            ZÁVODY NA SNĚHU (bobování, sjezd na čemkoli)

            SOUTĚŽ O NEJ… SNĚHULÁKA

ÚNOR – MASOPUST. SVĚT POHÁDEK

•       vyprávíme si o MASOPUSTU, masopustní zvyky

•       vyrábíme si karnevalové masky

•       pomáháme zvířátkům a ptáčkům přežít zimu

•       vyrábíme přáníčka k svátku svatého Valentýna

•       učíme se telefonní čísla a správný postup při volání pomoci

•       z pohádky do pohádky – poslech, čtení, vyprávění, výtvarné činnosti, hry, dramatizace

•       zdraví – upevňování návyků v oblasti zdraví (předcházení nemocem a úrazům, zdravý životní styl)

AKCE: MASOPUSTNÍ KARNEVAL – OBLIČEJOVÉ MASKY

            PRÁCE S KNIHOU – ENCYKLOPEDIÍ

BŘEZEN – JARO PŘICHÁZÍ, SVÁTKY JARA, MĚSÍC KNIHY

•       besedy o změnách v přírodě (jarní květiny – zvířátka na jaře, mláďátka, ochrana zvířat, užitek…)

•       kreslíme návrhy obalů knih, čteme úryvky z oblíbených knih

•       osvojujeme si správné stravovací návyky, dodržujeme pitný režim

•       připomínáme Den učitelů (vyrábíme přání)

AKCE: VÝTVARNÁ SOUTĚŽ – NEJMILEJŠÍ POHÁDKOVÝ HRDINA

            NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY

            VÝZDOBA DRUŽINY JARNÍMI SYMBOLY

DUBEN – APRÍL, VELIKONOCE, MĚSÍC BEZPEČNOSTI

•       pravidla silničního provozu (kolo, dopravní značky, bezpečnost)

•       kreslíme a učíme se dopravní značky

•       zdokonalujeme chování na chodníku, na silnici, přechodech…

•       diskutujeme o následcích dopravní nekázně

•       získáváme znalosti z první pomoci

•       Den Země – vycházka do okolních lesů, sběr odpadků

•       Den ptactva – poznáváme ptáky na obrázcích, povídáme si, jak se o ně staráme – návštěva ekocentra

•       jarní lidové tradice – VELIKONOCE, ČARODEJNICE (beseda, výtvarné náměty, pletení pomlázek, malování vajíček)

AKCE: DOPRAVNÍ TÉMATIKA – BEZPEČNOST NA SILNICI

            VELIKONOCE – VÝTVARNÉ DEKORACE, ZVYKY, KOLEDY

            SOUTĚŽ O NEJPOVEDENĚJŠÍ KRASLICI A ČARODEJNICI

KVĚTEN – KDE JSEM DOMA, MOJE MAMINKA

•       Den matek – vyrábíme přáníčka a dárky pro maminky

•       besedujeme o tom, co všechno pro nás maminky dělají a co pro nás znamenají

•       co je to doma? – vyprávění, beseda, povídáme si o rodině (kdo všechno do ní patří atd.)

•       pravidla slušného chování

•       mláďata v přírodě – čteme, povídáme si, kreslíme

•       chápeme podstatu a důležitost ochrany přírody a zlepšování životního prostředí

•       upevňujeme poznatky o likvidaci a třídění odpadu

•       pranostiky k MÁJI, přísloví a pořekadla, hádanky, zábavné soutěže

AKCE: VÝROBA DÁRKŮ KE DNI MATEK

            HÁDANKOVÉ ODPOLEDNE (hádanky, zábavné soutěže, kvízy…)

            SPORTOVNÍ ODPOLEDNE (turnaje, soutěže o ceny)

ČERVEN – SKOK DO PRÁZDNIN, HURÁ NA PRÁZDNINY

•       Den dětí – jak bychom změnily svět

•       posilujeme tělesnou zdatnost sportováním

•       osvojujeme si zásady fair – play, správného sportovního chování

•       hovoříme o chování v krizových situacích (setkání s cizím člověkem, zvířetem, zásady první pomoci, důležitá telefonní čísla apod.)

•       kam na výlet anebo na prázdniny, léto v přírodě

AKCE: DEN DĚTÍ – soutěže, hry na hřišti

            JAK SI PŘEDSTAVUJI NEJHEZČÍ PRÁZDNINY

POVÍDÁNÍ O VOLNÉM ČASE – REŽIMU DNE, PŘIJELA POUŤ – beseda

VÝTVARNÉ ČINNOSTI S LETNÍ TÉMATIKOU

AKCE PLŇENÉ PRŮBĚŽNĚ (pro dosažení stanovených cílů):

- orientace v přírodě

- stopovačky

- přírodovědné soutěže

- hádanky a hlavolamy

- poslech čteného textu

- poznávání rostlin, živočichů

- vědomostní soutěže, kvízy

- soutěže

- návštěva knihovny

- vánoční besídka s nadílkou

- bobování, zimní radovánky

- Velikonoce - tradiční zvyky

- Den matek, Den dětí

- Den Země

- poznávání životního prostředí a jeho ochrana

- pozorování lesů

- využívání školních hřišť na míčové hry

- skupinové práce, individuální práce

- dramatizace

- práce s knihami, časopisy

- vyprávění, rozhovory, pozorování

- hra

- práce s encyklopediemi, mapami

- soutěže, výstavy, besedy

- kvízy, křížovky, doplňovačky, skrývačky, rébusy

- vycházky, pohybové aktivity

- odpočinek, relaxační techniky

- praktické činnosti

- sebeobslužné činnosti

- řešení problémových úloh

- spolupráce s DOMEČKEM (MěDDM Vlašim), Spolkovým domem

- návštěvy muzea, Ekocentra

 

Obsah tohoto dokumentu není uzavřen a bude průběžně doplňován.

 

                                                                                  Jana Filipová

                                                                           vedoucí vychovatelka

 

Školní družina

V této rubrice nejsou žádné články.