PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Motto:     Každý člověk je důležitý ... 

                Někdo tím, kým je, jiný tím, jaký je, a většina tím, kým se může stát.    

    Základním principem prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování. Jedná se o oblast zabývající se prevencí v oblastech:

 • agrese, šikana, kyberšikana, vandalismus, intolerance, extremismus, rasismus, xenofobie atp.
 • záškoláctví
 • závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling
 • rizikové sporty a rizikové chování v dopravě
 • spektrum poruch příjmu potravy
 • negativní působení sekt
 • sexuální rizikové chování

Zásady prevence

 1. Získat důvěru dítěte.
 2. Být dítěti příkladem.
 3. Posilovat sebevědomí dítěte.
 4. Učit děti řešit problémy.
 5. Předcházet nudě u dítěte.
 6. Vytvořit zdravá rodinná pravidla.
 7. Vědět o činnosti dítěte v době, kdy s ním nejsme.
 8. Umět dítě správně zaměstnat.
 9. Spolupracovat s dalšími dospělými (učitelé, vedoucí kroužků, sportovních oddílů).
 10. Pomáhat dítěti při vytváření hodnotového systému.

Cíl prevence

Cílem efektivní prevence je zejména
 1. Předejít užívání návykových látek včetně alkoholu a tabáku.
 2. Alespoň posunout setkání s návykovými látkami do pozdějšího věku (tabák, alkohol), když je organizmus a psychika relativně vyspělejší a odolnější.
 3. Snížit nebo zastavit experimentování s návykovými látkami.
 4. Vést děti ke zdravému sebevědomí, k dovednostem řešit problémy bez pomoci léků a návykových látek.
 5. Pomáhat při stanovení si reálných životních cílů a hodnot.
 6. Posilování komunikačních dovedností -adekvátní reakce na stres, neúspěch, problémy.

K dosažení tohoto cíle využíváme individuální přístup k žákům, různé metody aktivního sociálního učení, schránku důvěry (umístěna v 1. patře budovy školy u učebny č. 9) atp.

 

Vešel v platnost nový metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních MŠMT č.j.:  21149/2016. 
 
 
 
Základní škola Vlašim, Sídliště 968, okres Benešov

Vážení rodiče,

naše škola je příznivě hodnocena jak rodičovskou veřejností, tak i Českou školní inspekcí. Velmi si toho vážíme. Nicméně i ta nejlepší škola není zcela imunitní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi - rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte ( na třídního učitele, školního metodika prevence či ředitele školy ). Využít lze také naší schránku důvěry, která je k dispozici v 1. patře budovy školy, event. nás kontaktujte osobně, telefonicky nebo elektronicky. Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit.

Děkujeme za Vaši podporu a event. spolupráci.

                                                                                                            Mgr. Olga Šťastná 

                                                                                                              (ředitelka školy)