PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Zásady prevence, kontaktní adresy...

Prevence rizikového chování

Motto:     Každý člověk je důležitý ... 

                Někdo tím, kým je, jiný tím, jaký je, a většina tím, kým se může stát.    

    Základním principem prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování. Jedná se o oblast zabývající se prevencí v oblastech:

 • agrese, šikana, kyberšikana, vandalismus, intolerance, extremismus, rasismus, xenofobie atp.
 • záškoláctví
 • závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling
 • rizikové sporty a rizikové chování v dopravě
 • spektrum poruch příjmu potravy
 • negativní působení sekt
 • sexuální rizikové chování

Zásady prevence

 1. Získat důvěru dítěte.
 2. Být dítěti příkladem.
 3. Posilovat sebevědomí dítěte.
 4. Učit děti řešit problémy.
 5. Předcházet nudě u dítěte.
 6. Vytvořit zdravá rodinná pravidla.
 7. Vědět o činnosti dítěte v době, kdy s ním nejsme.
 8. Umět dítě správně zaměstnat.
 9. Spolupracovat s dalšími dospělými (učitelé, vedoucí kroužků, sportovních oddílů).
 10. Pomáhat dítěti při vytváření hodnotového systému.

Cíl prevence

Cílem efektivní prevence je zejména
 1. Předejít užívání návykových látek včetně alkoholu a tabáku.
 2. Alespoň posunout setkání s návykovými látkami do pozdějšího věku (tabák, alkohol), když je organizmus a psychika relativně vyspělejší a odolnější.
 3. Snížit nebo zastavit experimentování s návykovými látkami.
 4. Vést děti ke zdravému sebevědomí, k dovednostem řešit problémy bez pomoci léků a návykových látek.
 5. Pomáhat při stanovení si reálných životních cílů a hodnot.
 6. Posilování komunikačních dovedností -adekvátní reakce na stres, neúspěch, problémy.

K dosažení tohoto cíle využíváme individuální přístup k žákům, různé metody aktivního sociálního učení, schránku na dotazy atp.

Kontaktní adresy

Kam můžeš v případě potřeby volat

 

Linka bezpečí 116 111(bezplatná)
   
Dětská linka bezpečí
 
241 484 149
 
Modrá linka 549 241 010
   
Exodus Vlašim
 
317 844 482
 
Magdaléna o.p.s. Benešov
 
317 728 880
 
Dropin 222 221 124
 

 

Aktuální informace, probíhající akce v rámci prevence:

 
Vešel v platnost nový metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních MŠMT č.j.:  21149/2016. 
 
 
Základní škola Vlašim, Sídliště 968, okres Benešov

Vážení rodiče,

naše škola je příznivě hodnocena jak rodičovskou veřejností, tak i Českou školní inspekcí. Velmi si toho vážíme. Nicméně i ta nejlepší škola není zcela imunitní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi - rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte ( na třídního učitele, školního metodika prevence či ředitele školy ). Využít lze také naší schránku důvěry, která je k dispozici v přízemí budovy vpravo, event. nás kontaktujte osobně, telefonicky nebo elektronicky. Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpešně řešit.

Děkujeme za Vaši podporu a event. spolupráci.

                                                                                                            Mgr. Olga Šťastná 

                                                                                                              (ředitelka školy)