Koncepce domácí přípravy žáků

Domácí příprava je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a navazuje na vzdělávání ve škole a poskytuje zpětnou vazbu pedagogům.

Cílem domácí přípravy je:

- procvičit si a zopakovat učivo

- ověřit si úroveň pochopení učiva

- ověřit si schopnost samostatně učivo aplikovat

- rozvíjet schopnost samostatně se učit

- rozvíjet smysl pro povinnost

- naučit se organizovat a využívat čas

Formy domácí přípravy:

- příprava pomůcek, učebnic a sešitů podle rozvrhu a instrukcí vyučujících

- ústní příprava na výuku (opakování učiva z předchozích vyučovacích hodin, práce s mapou, tabulkami, …)

- příprava na písemné a ústní opakování a zkoušení

- příprava referátů

- příprava na besedy, diskuze aj.

- čtení (na prvním stupni pravidelné hlasité čtení, dále od 2. do 9. ročníku četba, výběr a počet přečtených knih doporučí vyučující a zároveň určí způsob zpracování záznamů o četbě)

- písemná příprava na výuku podle zadání vyučujících

- kontrola splnění domácí přípravy a úkolů probíhá ústním ověřením znalostí a dovedností, kontrolou písemnosti, kontrolou pomůcek, hodnocením splněného úkolu

Domácí úkoly:

- zadání domácích úkolů a jejich frekvence je v kompetenci vyučujícího, projednává ji metodické sdružení na první schůzce školního roku

- vyučující může zadávat v rámci třídy rozdílné domácí úkoly

- domácí úkol musí být konkrétní, srozumitelný a přiměřený co do rozsahu a obsahu

- zadávaný domácí úkol učitel vysvětlí a upozorní, aby si žák zadání domácího úkolu zaznamenal

- pokud žák zadání domácího úkolu nepochopí, domluví si s vyučujícím individuální konzultaci

- domácí příprava a domácí úkol je zadáván tak, aby ho žák byl schopen vypracovat samostatně a rodiče žáků jím nebyli nadbytečně zatěžováni

- žák zodpovídá za estetickou úroveň písemného domácího úkolu

- za nesplnění písemného domácího úkolu žák není hodnocen známkou nedostatečný