Přijímací řízení

Přijímací řízení na SŠ pro školní rok 2020/2021

1.  Žák (jeho zákonný zástupce) má možnost v rámci prvního kola přijímacího řízení podat dvě přihlášky ke studiu na SŠ.

2.  Přihlášky lze podat na dvě různé SŠ nebo na dva obory či dvě zaměření jedné SŠ.

3.  V letošním školním roce bude škola opět vyplňovat přihlášky elektronicky.

4.  Přihlášku podepsanou uchazečem a jeho zákonným zástupcem je třeba odevzdat na příslušnou SŠ nejpozději do 1. března 2020  (studijní obory s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2019), osobně nebo poštou.

5.  Některé obory vyžadují jako součást přihlášky potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče.

6.  Všichni uchazeči o studium čtyřletých maturitních oborů musí  absolvovat státní jednotnou přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka, jejíž výsledek bude brán v potaz při přijímacím řízení na SŠ.

 7.  Podmínky přijímání uchazečů si stanoví každá SŠ sama a je povinna je vyvěsit na svých webových stránkách nejpozději do 31. ledna 2020.

8.  Zápisový lístek je uchazeč o studium povinen odevzdat na vybranou SŠ do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení.