Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2020/2021
..6.4.2020 - 13.00 - 17.00 hod..

...7.4.2020 - 14.00 - 16.00 hod...

 

 

Žáci budou přijímáni do 1. ročníku povinné školní docházky pro školní rok 2020/2021 podle těchto kritérií:

  

            1. Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu základní školy               

    (území města Vlašim a obcí Ctiboř, Kamberk, Kladruby, Kondrac,

                Libež, Miřetice, Ostrov, Pavlovice, Pravonín, Radošovice, Řimovice,

                Slověnice, Tehov, Veliš, Vracovice)  na základě Obecně závazné

                vyhlášky města Vlašim č. 7/2016 a uzavřených dohod s obcemi.

 

            2. Děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod základní školy do

                naplnění kapacity školy.

 

               

 

Naše škola s mnohaletou tradicí a opakovaně oceněna titulem „Aktivní škola“

Priority školy - zaměření na výuku cizích jazyků

                       - fungování dvou školních systémů – systém běžné výuky a

                         alternativní Montessori pedagogiky

                      - vytváření pozitivního klima ve škole

 

Co všechno nabízíme?

·            přípravu předškoláků k zápisu do 1. tříd formou „Hry na školu“ (každé úterý)

·            vysokou úroveň výuky cizích jazyků – v 1. a 2. ročníku první cizí jazyk (AJ

        – 1 hod. týdně), od 6. třídy druhý cizí jazyk (NJ – 3 hod. týdně pro

        výběrovou skupinu  utvořenou od 3. ročníku),  od 8. třídy  druhý  cizí  jazyk

        pro ostatní  skupiny (žáci si volí mezi NJ  a RJ)     

·            týdenní intenzívní výuku AJ rodilými mluvčími v 7. – 9. ročníku

·            dvě jazykové pracovny

·            Montessori výuku – Montessori pedagogika respektující

individualitu a samostatnost dítěte

·            individuální přístup k žákům, systematická péče o integrovaného žáka

·            I. stupeň - možnost využití tří pedagogických  pracovníků s aprobací speciální pedagogika (logopedie, náprava čtení, psaní atd.)

·            projektové vyučování na I. i II. stupni 

·            moderní vyučování s využitím vlastních digitálních učebních materiálů

·            odborné pracovny (pro PŘ, FY, CH a HV), včetně moderní kuchyňky pro výuku vaření

·            moderní počítačovou pracovnu a učebnu s připojením k internetu

·            volitelné předměty od 6. ročníku a zajímavé nepovinné předměty

·            zajištění kvalitní protidrogové prevence ( kvalifikovaný metodik  prevence pro I. i II. stupeň)

·            zajištění kvalifikovaného poradce pro volbu povolání

·            kvalifikovaný koordinátor na environmentální výchovu

·            testování žáků – příprava pro přijímací řízení na střední školy

·            Školní parlament se žákovskou samosprávou

·            zrekonstruované třídy vybavené moderními dvojpylonovými tabulemi, které lze zinteraktivnit a novým školním nábytkem

·            pravidelnou účast ve vědomostních soutěžích (olympiády, konverzační soutěže v cizím jazyce)

·            podpora pravidelné účasti ve sportovních soutěžích

·            lyžařský kurz žáků 7. ročníku

·            bruslení a kurzy plavání v rámci tělesné výchovy

·            zájmové kroužky (matematický kroužek, country tance, stolní tenis, sportovní hry, výtvarný kroužek, hry na PC a  ruční práce)

·            příjemné prostředí – zrekonstruovaná budova, žákovské šatny, rozsáhlý  venkovní areál se zelení a sportovním zázemím

·            dostupnost sportovního areálu Na Lukách – zimní stadion, koupaliště, sektor atletiky

·            školní družinu (provoz od 6.30 do 17.00 hod.) s kroužky (pohybové hry, ruční práce, výtvarný kroužek) 

·            školní klub pro žáky I. a II. stupně (aktivní využití v době polední přestávky)

·            klub mladého diváka pro žáky II. stupně s možností finančně zvýhodněných

       návštěv zajímavých pražských divadelních představení a muzikálů

·            keramickou dílnu a kvalitní školní knihovnu pro I. i II. stupeň

·            projekt „Ovoce do škol“ (žáci I. stupně dostávají 1x týdně ovoce zdarma) a projekt „Mléko pro evropské školy“ (pro žáky I. a II. stupně)

·            vícedenní školní poznávací nebo rekreační pobyty v přírodě

·              výuku náboženství

·            spolupráci s MěDDM – široká nabídka kroužků (výhoda jeho umístění v blízkosti školy)

V případě dotazů volejte na tel. č.: 317 850066

Na naše budoucí prvňáčky se těší

Mgr. Olga Šťastná, ředitelka školy a pedagogický sbor

 

Zápis do prvních tříd základních škol ve Vlašimi pro šk. rok 2020/21

 

Místo konání:  Základní škola Sídliště Vlašim,  přispěvková organizace

                        Základní škola Vorlina Vlašim, přispěvková organizace

 

Termín konání:  pondělí 6.4.2020    od 13.00 do 17.00 hod.

                                                        Montessori od 14.00 do 16.00

                          úterý 7.4.2020        od 14.00 do 16.00 hod.

                                                         Montessori od 14.00 do 16.00

 

Rodiče, vezměte s sebou: - občanský průkaz

                                         -  rodný list dítěte

                                         -  nejste-li občan ČR další doklady o povolení

                                            k trvalému pobytu, event. dlouhodobému pobytu

                                            v ČR

 

Právní normy a vstup dítěte do školy:

K zápisu se dostaví každé dítě, které k 31. 8. 2020 dovrší 6 let věku, mladší děti

lze přijmout pouze na doporučení příslušného poradenského pracoviště, event. dětského lékaře.

O přijetí do základní školy rozhodne ředitel školy ve správním řízení.

Zákonný zástupce žáka může žádat o odklad povinné školní docházky o jeden rok.

Žádost musí být doplněna doporučením pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře.

Obě doporučení by měl zákonný zástupce přinést již k zápisu.

Jak postupovat v případě, že dítě už mělo odklad:

K zápisu se dostaví už jen rodiče a oznámí pedagogickému pracovníkovi, zda dítě do školy

nastoupí, či nikoli. Pokud budete mít zájem, může dítě zápis znovu absolvovat.

Nepřijdete-li k zápisu, oznamte prosím škole, zda Vaše dítě nastoupí či ne do konce dubna 2020.             

V případě nemoci dítěte lze po telefonické domluvě zápis do školy odložit na pozdější termín.

             

            Na budoucí prvňáčky se těší ředitelé a pedagogové škol

 

                                                              Mgr. Olga Šťastná, ředitelka ZŠ-Sídliště

                                                                                   a

                                                              Mgr. Petr Jíša, ředitel ZŠ-Vorlina        

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO