OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

Z rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 budou zápisy do 1. ročníků pro školní rok 2020/2021 probíhat v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

 

V ZŠ Sídliště tedy podáte žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a škola Vám vydá rozhodnutí.

Žádost o přijetí bude ke stažení na našich stránkách a také na stránkách Města Vlašim od 1. 4. 2020.

Formuláře této žádosti budou také v papírové podobě v budově školy.

Rozhodnutí o přijetí Vám bude zasíláno e-mailem nebo bude upřesněn event. jiný způsob. 

 

Podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné doručit žádost následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (r4xmt7f),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobním podáním do připravených schránek ve školách.

Součástí žádosti je doložení rodných listů (stačí jejich doložení prostou kopií dálkovým způsobem). Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Školská poradenská zařízení by měla zajistit nejnutnější služby v souvislosti s žádostmi o odklad povinné školní docházky.

 

Mgr. Olga Šťastná

ředitelka ZŠ Sídliště Vlašim

 

 

Žáci budou přijímáni do 1. ročníku povinné školní docházky pro školní rok 2020/2021 podle těchto kritérií:

  

            1. Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu základní školy               

    (území města Vlašim a obcí Ctiboř, Kamberk, Kladruby, Kondrac,

                Libež, Miřetice, Ostrov, Pavlovice, Pravonín, Radošovice, Řimovice,

                Slověnice, Tehov, Veliš, Vracovice)  na základě Obecně závazné

                vyhlášky města Vlašim č. 7/2016 a uzavřených dohod s obcemi.

 

            2. Děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod základní školy do

                naplnění kapacity školy.

 

               

 

Naše škola s mnohaletou tradicí a opakovaně oceněna titulem „Aktivní škola“

Priority školy - zaměření na výuku cizích jazyků

                       - fungování dvou školních systémů – systém běžné výuky a

                         alternativní Montessori pedagogiky

                      - vytváření pozitivního klima ve škole

 

Co všechno nabízíme?

·            přípravu předškoláků k zápisu do 1. tříd formou „Hry na školu“ (každé úterý)

·            vysokou úroveň výuky cizích jazyků – v 1. a 2. ročníku první cizí jazyk (AJ

        – 1 hod. týdně), od 6. třídy druhý cizí jazyk (NJ nebo RJ – 3 hod. týdně pro

        výběrovou skupinu  utvořenou od 3. ročníku),  od 8. třídy  druhý  cizí  jazyk

        pro ostatní  skupiny (žáci si volí mezi NJ  a RJ)     

·            týdenní intenzívní výuku AJ rodilými mluvčími v 7. – 9. ročníku

·            dvě jazykové pracovny

·            Montessori výuku – Montessori pedagogika respektující

individualitu a samostatnost dítěte

·            individuální přístup k žákům, systematická péče o integrovaného žáka

·            I. stupeň - možnost využití  pedagogických  pracovníků s aprobací speciální pedagogika (logopedie, náprava čtení, psaní atd.)

·            projektové vyučování na I. i II. stupni 

·            moderní vyučování s využitím vlastních digitálních učebních materiálů

·            odborné pracovny (pro PŘ, FY, CH a HV), včetně moderní kuchyňky pro výuku vaření

·            moderní počítačovou pracovnu a učebnu s připojením k internetu

·            volitelné předměty od 6. ročníku a zajímavé nepovinné předměty

·            zajištění kvalitní protidrogové prevence ( kvalifikovaný metodik  prevence pro I. i II. stupeň)

·            zajištění kvalifikovaného poradce pro volbu povolání

·            kvalifikovaný koordinátor na environmentální výchovu

·            testování žáků – příprava pro přijímací řízení na střední školy

·            Školní parlament se žákovskou samosprávou

·            zrekonstruované třídy vybavené moderními dvojpylonovými tabulemi, které lze zinteraktivnit a novým školním nábytkem

·            pravidelnou účast ve vědomostních soutěžích (olympiády, konverzační soutěže v cizím jazyce)

·            podpora pravidelné účasti ve sportovních soutěžích

·            lyžařský kurz žáků 7. ročníku

·            bruslení a kurzy plavání v rámci tělesné výchovy

·            zájmové kroužky (matematický kroužek, country tance, stolní tenis, sportovní hry, výtvarný kroužek, hry na PC a  ruční práce)

·            příjemné prostředí – zrekonstruovaná budova, žákovské šatny, rozsáhlý  venkovní areál se zelení a sportovním zázemím

·            dostupnost sportovního areálu Na Lukách – zimní stadion, koupaliště, sektor atletiky

·            školní družinu (provoz od 6.30 do 17.00 hod.) s kroužky (pohybové hry, ruční práce, výtvarný kroužek) 

·            školní klub pro žáky I. a II. stupně (aktivní využití v době polední přestávky)

·            klub mladého diváka pro žáky II. stupně s možností finančně zvýhodněných

       návštěv zajímavých pražských divadelních představení a muzikálů

·            keramickou dílnu a kvalitní školní knihovnu pro I. i II. stupeň

·            projekt „Ovoce do škol“ (žáci I. stupně dostávají 1x týdně ovoce zdarma) a projekt „Mléko pro evropské školy“ (pro žáky I. a II. stupně)

·            vícedenní školní poznávací nebo rekreační pobyty v přírodě

·              výuku náboženství

·            spolupráci s MěDDM – široká nabídka kroužků (výhoda jeho umístění v blízkosti školy)

V případě dotazů volejte na tel. č.: 317 850066

Na naše budoucí prvňáčky se těší

Mgr. Olga Šťastná, ředitelka školy a pedagogický sbor

 

Právní normy a vstup dítěte do školy:

K zápisu se dostaví každé dítě, které k 31. 8. 2020 dovrší 6 let věku, mladší děti

lze přijmout pouze na doporučení příslušného poradenského pracoviště, event. dětského lékaře.

O přijetí do základní školy rozhodne ředitel školy ve správním řízení.

Zákonný zástupce žáka může žádat o odklad povinné školní docházky o jeden rok.

Žádost musí být doplněna doporučením pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře.

Obě doporučení by měl zákonný zástupce přinést již k zápisu.

 

Jak postupovat v případě, že dítě už mělo odklad:

K zápisu se dostaví už jen rodiče a oznámí pedagogickému pracovníkovi, zda dítě do školy

nastoupí, či nikoli. Pokud budete mít zájem, může dítě zápis znovu absolvovat.

Nepřijdete-li k zápisu, oznamte prosím škole, zda Vaše dítě nastoupí či ne do konce dubna 2020.             

V případě nemoci dítěte lze po telefonické domluvě zápis do školy odložit na pozdější termín.

Na budoucí prvňáčky se těší ředitelé a pedagogové škol

 

Mgr. Olga Šťastná, ředitelka ZŠ-Sídliště

 

a

 

Mgr. Petr Jíša, ředitel ZŠ-Vorlina