1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

MOTTO

ŠKOLA BY MĚLA BÝT MÍSTEM SETKÁVÁNÍ A SPOLUPRÁCE, MĚLO BY TO BÝT BEZPEČNÉ MÍSTO, KDE BUDOU DĚTI ZÍSKÁVAT KVALITNÍ VĚDOMOSTI A ZÁROVEŇ SE UČIT SOCIÁLNÍMU CHOVÁNÍ.

ZVLÁDNOUT JE TO MOŽNÉ JEN SE SKVĚLÝMI UČITELI, KTEŘÍ JSOU OTEVŘENÍ A VZALI TOTO ZADÁNÍ JAKO SVOU PROFESNÍ VÝZVU.

 

Jsme škola s dlouholetou tradicí zaměřenou na výuku cizích jazyků a nabízíme:

 

 • vysokou úroveň výuky cizích jazyků - v 1. a 2. ročníku první cizí jazyk (AJ - 1 hod.

         týdně), od 6. třídy druhý cizí jazyk (NJ nebo RJ - 3 hod. týdně pro výběrové skupiny

        utvořené od 3. ročníku),  od 8. třídy  druhý  cizí  jazyk  (NJ nebo RJ) pro ostatní  skupiny

 •  týdenní intenzívní výuku AJ s rodilými mluvčími ve 4. - 9. ročníku
 •  jazykové pracovny
 • přípravu předškoláků k zápisu do 1. tříd formou „Hry na školu“
 • Montessori výuku -  máme 4 třídy s Montessori výukou 
 • individuální přístup k žákům, systematická péče o integrovaného žáka
 • I. stupeň - možnost využití pedagogického  pracovníka s aprobací speciální pedagogika 
 • projektové vyučování na I. i II. stupni zaměřené např. na finanční gramotnost
 • partnerská účast v evropských projektech „Učíme digitálně“ a  „Cestou přírodovědných a technických předmětů napříč Středočeským krajem“
 • moderní vyučování s využitím vlastních digitálních učebních materiálů
 • odborné pracovny (pro PŘ, FY, CH ), včetně moderní kuchyňky pro výuku vaření
 • počítačovou pracovnu s připojením k internetu - možnost využití o polední přestávce pro žáky 1. a 2. stupně 
 • počítačovou učebnu - pro 30 žáků 
 • zrekonstruované třídy vybavené moderními dvojpylonovými tabulemi, které lze zinteraktivnit a novým školním nábytkem
 • volitelné předměty od 6. ročníku
 • zajištění kvalitní protidrogové prevence ( kvalifikovaný metodik  prevence)
 • zajištění kvalifikovaného poradce pro volbu povolání
 • testování žáků - příprava pro střední školu
 • Školní parlament se žákovskou samosprávou
 • pravidelnou účast ve vědomostních soutěžích (olympiády, konverzační soutěže v cizím jazyce)
 • lyžařský kurz žáků 7. ročníku + kvalifikovaný instruktor snowboardingu
 • bruslení a kurzy plavání v rámci tělesné výchovy, podpora pravidelné účasti ve sportovních soutěžích
 • zájmové kroužky (country tance, sborový zpěv, výtvarný kroužek, kroužek keramiky, práce na počítači a s internetem)
 • zrekonstruovanou budovu - vyměněná okna včetně zateplení budovy, rekonstrukce topné soustavy a žákovských šaten (šatní skříňky)
 • dostupnost sportovního areálu Na Lukách - zimní stadion, koupaliště, sektor atletiky
 • školní družinu (provoz od 6.30 do 17.00 hod.) se zahradou, moderním dětským hřištěm a s kroužky (počítače,  pohybové hry a ruční práce)
 • klub mladého diváka pro žáky II. stupně s možností finančně zvýhodněných návštěv zajímavých pražských divadelních představení
 • keramickou dílnu a kvalitní školní knihovnu
 • projekt „Ovoce do škol“ (žáci I. stupně dostávají 1x týdně ovoce zdarma) a projekt „Mléko pro evropské školy“ (pro žáky I. a II. stupně)
 • vícedenní školní poznávací nebo rekreační pobyty v přírodě
 • výuku náboženství
 • spolupráce s MěDDM (výhoda jeho umístění v blízkosti školy)
 • vytváříme pozitivní klima ve škole

 

Vzdělávací priority našeho školního vzdělávacího programu „Přítomností pro budoucnost“

ŠVP respektuje tradice školy, využívá její charakteristické podmínky a reaguje na vzdělávací požadavky klientů (rodiče, žáci), příp. zřizovatele. Na jejich základě a na základě provedené analýzy vzdělávacích podmínek školy si škola stanovila následující priority:

 1. Poskytovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na „aktivní dovednosti“ žáků.
 2. Rozvíjet schopnosti jazykově nadaných žáků - pokračovat v tradici výuky cizích jazyků.
 3. Podporovat rozvíjení pohybových dovedností žáků ve školních i mimoškolních sportovních aktivitách.
 4. Rozvíjet komunikační dovednosti žáků - v mateřském jazyce, v cizích jazycích, v informačních a komunikačních technologiích, v sociálních vztazích
 5. Ve spolupráci s psychologem a metodikem prevence podporovat a rozvíjet veškeré aktivity související s prevencí sociálně patologických jevů.

 

2. PEDAGOGICKÝ SBOR

Ve školním roce 2019/20  pracuje na škole :

a) 47 pedagogických pracovníků, z toho I. stupeň - 19, II. stupeň - 18, školní družina - 5, 

   dále na škole pracuje 12 asistentů pedagoga a 1 školní asistent (někteří jsou částečně zaměstnáni v ŠD nebo vyučují)

b) 6 správních zaměstnanců, z toho uklízečky - 5, školník - 1

c) 2 TH pracovnice, z toho ekonom - 1, mzd. účetní a sekretářka   - 1

 

POČET  TŘÍD VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/21                       

ročník / počet tříd: 1. / 4,  2. / 4,  3. / 3,  4. / 4,  5. / 3,  6. / 2,  7. / 2,  8. / 2,  9. / 2    

Celkem I. stupeň                  18

Celkem II. stupeň                   8                                            

                                           

Složení sboru z pohledu aprobovanosti je na vysoké úrovni (100 %).

 

3. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO PROJEKTŮ

Evropské: EU - Peníze školám

           Cestou přírodovědných a technických předmětů napříč Středočeský krajem

           Učíme digitálně (získání ocenění Moderní škola)

Další projekty: Adopce na dálku

                           Cambridge Englisch - spolupráce s Evropským centrem jazykových

                                                                  zkoušek (pořádání mazinárodní zkoušky)

                            Anglický týden - výuka AJ rodilými mluvčími

                            PISA - mezinárodní testování žáků

                            SCIO - srovnávací testy ve 3., 6. a 9. ročnících

                            Zdraví na ZŠ - preventivní program v rámci sociálně-patologických

                                                     jevů

                            Olympijský víceboj

                            Mléko do škol

                            Zdravé zuby

                            Ovoce do škol

                            Život dětem

                            Fond Sidus

 

4. ZÁJMOVÉ KROUŽKY

            Kromě kroužků v rámci náplně činnosti ve školní družině mají žáci možnost pravidelně navštěvovat i tyto kroužky: pohybově-taneční, informatika, výtvarný, sborový zpěv, keramický.    

  

5. PERSPEKTIVA, PLÁNY

            V poslední době došlo na naší škole k mnoha změnám ve smyslu údržby a modernizace pracovního prostředí.

1) Opravy a údržba

                                   - výměna oken

                                   - zateplení budovy

                                   - rekonstrukce topné soustavy

                                   - rekonstrukce šaten II. stupně (výměna šatních kójí

                                       za šatní skříňky)

                                   - rekonstrukce podlah (7 učeben)

                                   - malování tříd - dle potřeb

                                   - čištění koberců

                          2) Nákup majetku

                                   - pořízení lavic a židliček pro II. stupeň

                                   - výměna stávajících skříní ve výklencích učeben II. stupně

Toto je výčet nejdůležitějších činností, které v poslední době na naší škole proběhly.

V plánu v nejbližší možné době i v delším časovém horizontu máme ještě několik dalších akcí, které přispějí ke zlepšení pracovního a studijního prostředí naší školy.

Stručný přehled:

- dovybavení učeben novými žákovskými lavicemi a židličkami, resp. skříňkami (učebna FY - CH)

- rekonstrukce stávajících šaten - šatní skříňky (I. stupeň)

- modernizace prostoru a zařízení zahrady ŠD

- průběžné dovybavování kluboven, kabinetů ŠD a školních klubů potřebnými pomůckami

- dokončení celkového oplocení školního areálu

- úprava stávajících a vysázení nových okrasných dřevin v okolí školy

- zastřešení vchodu a části chodníku před školní družinou + přístavba průchovu

- dokončení rekonstrukce podlah ve zbývajících 11 učebnách

- dokončení rekonstrukce skříní v učebnách I. stupně

- rekonstrukce sociálních zařízení

- rekonstrukce dlažby - zejména v přízemí budovy

- výměna venkovního osvětlení (nevhodné rozmístění lamp) 3/2015

- příprava další třídy s Montessori výukou

Další plány:

- pokračovat v sérii odborných školení v zacházení a IT technikou vedoucí k modernizaci výuky

- dokončit realizaci programu OFFICE 365, což povede k výraznému zlepšení komunikace se všemi pedagogy a k zefektivnění řídící práce

- zkvalitnit projektové vyučování (četnost)

- prohlubování spolupráce s rodičovskou veřejností, např.:

a) netradičními třídními schůzkami

b) sdílenými odbornými semináři (zejména v oblasti prevence sociálně-patologických jevů - šikana, kyberšikana, záškoláctví …….)

- podpora inkluzivního vzdělávání

- maximální využívání DUMŮ vytvořených v rámci projektu EU - Peníze školám

 

6. HISTORIE ŠKOLY V LETOPOČTECH

1956 -  zařazení vybudování nové školy do plánů výstavby Sídliště - Sever

1958 - 6. září - slavnostní otevření nové školní budovy (náklady na stavbu 7 milionů Kč)

            - budova společná pro tehdejší ZDŠ a SVVŠ

1960 - zahájení výstavby budovy pro školní jídelnu a školní družinu

1962 - 1. října zahájen provoz ve školní jídelně a školní družině (do té doby se žáci

            a zaměstnanci stravovali nejprve v provizorní jídelně v suterénu školy a později

            v restauraci „Na Poště“ na Palackého náměstí

1970 - zahájení výstavby tělocvičny

         - SVVŠ se mění na čtyřleté gymnázium

1973 - zahájení provozu tělocvičny (2 sály)

1974 - zahájení činnosti Střediska vrcholového sportu mládeže pro stolní tenis

1975 - kontaktování školy v německém Pritzwalku za účelem  navázání spolupráce -

            - výměnné studijní pobyty

1987 - zavedení rozšířené výuky jazyků (od 3. tř. ruský jazyk)

1990 - rozšířená výuka jazyků - německý jazyk

1993 - přechod školy do právní subjektivity

1995 - zřízena nová učebna jazyků a pracovna CH - F

         - generální rekonstrukce sociálních zařízení

1998 - zahájení činnosti Klubu mladých diváků

2000 - vybudování víceúčelového hřiště u školy

2001 - dokončení nástavby budovy školní družiny

2006 - rozšířená výuka jazyků - anglický jazyk

2007 - vybudování nového fotbalového hřiště s umělým trávníkem a  atletické dráhy

         - vybudování keramické dílny s keramickou pecí

2008 - 50 let - výročí působnosti školy

2010 - komplexní rekonstrukce hřiště u školní družiny 

2011 - rekonstrukce školní kuchyňky

2013 - vybudování nové počítačové učebny

         - výměna stávajících školních tabulí za dvojpylonové s možností zinteraktivnění

2014 - rekonstrukce školy  - výměna oken

                                            - zateplení budovy

                                            - rekonstrukce topné soustavy

                                            - rekonstrukce šaten II. stupně (výměna šatních kójí za dřevěné šatní skříňky)

                                            - výměna školního nábytku

                                            - oprava podlah (I. etapa)

2015 - oprava podlah

        - rekonstrukce šaten I. stupně (výměna šatních kójí za dřevěné šatní skříňky)

        - oprava podlah (II. etapa)

        - výměna skříní ve třídách

2016 - úprava školního klub s logopedickou učebnou

         - zřízení počítačové pracovny s internetem v přízemí

         - výměna dveří

 

 

 

 

 

7. ŘEDITELÉ ŠKOLY

Dub Václav                (1958 - 1967)

Suchopar Bohumil      (1967 - 1973)

Freislebenová Zdena  (1973 - 1974)

Příhoda Stanislav       (1974 - 1987)

Bohata Pavel              (1987 - 1994)

Jeništa Luděk             (1994 - 2002)

Hrdina Jaromír           (2002 - 2009)

Šťastná Olga              (od 2009)