Stanovy

Stanovy SRPZŠ je možné stáhnou v PDF verzi:  Stanovy Spolku rodičů a přátel při Základní škole Vlašim, Sídliště.pdf 

 

Stanovy Spolku rodičů a přátel Základní školy Vlašim, Sídliště, z.s.

 

Čl. I

Statut spolku

1) Spolek rodičů a přátel Základní školy Vlašim, Sídliště, z.s. se sídlem ZŠ Vlašim, Sídliště 968, okres Benešov, Severní 968, PSČ 258 01 Vlašim (dále jen spolek), je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č. 83/1990 Sb.

2) Sdružuje zákonné zástupce dětí docházejících do Základní školy Vlašim, Sídliště 968, okres Benešov, a další fyzické a právnické osoby zajímající se o vzdělávání dětí v této škole.

Čl. II

Cíl činnosti spolku

Cílem spolku je kvalitní a moderní vzdělávání dětí na ZŠ Vlašim, Sídliště 968, okres Benešov (dále jen škola).

1. Za tímto účelem bude spolek podporovat školu formou aktivní účasti členů spolku v těchto oblastech:

a. organizace a pomoc s organizací vzdělávacích, kulturních, sportovních a společenských akcí a kroužků pro děti i dospělé;

b. diskuze a předkládání námětů a připomínek k plnění a rozvoji vzdělávacího programu této školy a k chodu této školy;

c. popularizace výsledků práce školy na veřejnosti;

b. finanční, materiální, personální a poradenská podpora školy.

2. Činnosti uvedené v čl. 2 odst. 1 budou realizovány formou spolupráce mezi rodiči, učiteli, vedením školy, veřejností a dalšími subjekty, které mohou mít vliv na úroveň vzdělání, materiálního zázemí a prezentaci školy, založené na vzájemném respektu a otevřené komunikaci.

Čl. III

Členství

1) Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku.

2) Členství ve spolku je dobrovolné a rozlišuje se na

a) členství zákonných zástupců dětí docházejících do školy;

b) členství ostatních fyzických a právnických osob;

3) Členství ve spolku vzniká

a) ad 2a) zaplacením členského příspěvku dle platného příspěvkového řádu;

b) ad 2b) schválením radou spolku, zaplacením členského příspěvku dle platného příspěvkového řádu;

4) Členství zaniká

a) doručením písemného oznámení člena o ukončení členství do sídla spolku;

b) ukončením docházky dítěte do školy, pokud zákonný zástupce neprojeví zájem pokračovat ve spolupráci;

c) nezaplacením schváleného členského příspěvku do 15 dnů ode dne splatnosti;

d) zrušením členství na základě rozhodnutí rady spolku;

e) zánikem spolku.

5) Člen spolku má právo

a) účastnit se jednání valné hromady, hlasovat a uplatňovat návrhy;

b) volit orgány spolku;

c) být volen do orgánů spolku;

d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření;

e) být informován o činnosti spolku a o způsobu využití všech získaných prostředků, na požádání nahlédnout do účetní evidence;

f) podílet se na činnosti spolku v rámci svých možností, potřeb a zájmů a účastnit se akcí organizovaných spolkem;

g) dobrovolnými příspěvky a dary, popřípadě jinou formou přispívat k rozvoji a činnosti spolku.

6) Člen spolku má povinnost

a) dodržovat stanovy spolku a podle svých možností se aktivně podílet na plnění jeho cílů;

b) svědomitě vykonávat funkce ve spolku;

c) platit členské příspěvky dle příspěvkového řádu (schvalovaného valnou hromadou);

d) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

Čl. IV

Orgány spolku

1) Valná hromada

a) je nejvyšším orgánem spolku, tvoří ji všichni členové spolku,

b) je svolávána předsedou nebo místopředsedy spolku; mimořádnou valnou hromadu

i. svolává předseda vlastním rozhodnutím, nebo pokud o to požádá nejméně třetina členů spolku;

ii. člen spolku, pokud o to požádá nejméně polovina členů spolku;

c) zasedání valné hromady se koná formou dílčích členských schůzí jednotlivých tříd v rozmezí jednoho týdne nejméně jedenkrát ročně;

d) je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku;

e) každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů jsou si rovné;

f) rozhoduje na základě hlasování; rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů; rozhodnutí o změně stanov a o zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů spolku;

g) schvaluje stanovy spolku a rozhoduje o jejich změnách;

h) schvaluje plán činnosti spolku pro příslušné období, rozpočet a závěrečnou zprávu o činnosti a hospodaření;

i) schvaluje příspěvkový řád na příslušné období;

j) rozhoduje o zrušení spolku.

2) Rada spolku

a) je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě; rada řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady;

b) členem rady se stávají zástupci jednotlivých školních tříd v počtu odpovídajícímu počtu těchto tříd na škole, volení na valné hromadě na základě návrhu některého z členů;

c) radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nejméně dvakrát ročně;

d) volí ze svých členů předsedu a místopředsedy;

e) koordinuje činnost spolku;

f) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady – návrh rozpočtu a plán činnosti na další období; předkládá závěrečnou zprávu o činnosti a hospodaření; navrhuje výši ročního příspěvku;

g) zajišťuje realizaci plánu činnosti spolku;

h) projednává případné náměty, připomínky či stížnosti členů spolku a rozhoduje o nich;

i) schvaluje členství „ostatních fyzických a právnických osob“ dle článku III odstavec 2 b);

j) je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů;

k) rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů;

l) předseda a místopředsedové spolku zastupují spolek navenek a jsou oprávněni jednat jeho jménem a to samostatně.

3) Funkční období orgánů spolku je tříleté, odstoupit z volené funkce je možno z opodstatněných důvodů po schválení radou spolku.

Čl. V

Statutární zástupci

1) Statutárními zástupci spolku jsou předseda spolku a tři místopředsedové spolku (za první a za druhý stupeň školy, za třídy využívající vzdělávací systém Montessori), kteří jsou oprávněni jednat za spolek, a to samostatně.

2) V určité věci může předseda nebo místopředsedové písemně zmocnit jiného člena spolku k jednání jménem spolku.

3) Jsou výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě; řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady.

4) Svolávají valnou hromadu.

5) Projednávají případné náměty, připomínky či stížnosti členů spolku a rozhodují o nich.

6) Koordinují činnost spolku a dílčími úkoly pověřují ostatní členy spolku.

7) Zajišťují realizaci plánu činnosti spolku.

8) Pečují o majetek spolku.

9) Funkční období je tříleté, odstoupit z volené funkce je možno z opodstatněných důvodů po schválení radou spolku.

Čl. VI

Zásady hospodaření

1) Zdroji majetku jsou

a) členské příspěvky;

b) dary a příspěvky fyzických a právnických osob;

c) dotace a granty;

d) občasné doplňkové příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli spolku.

2) Majetek spolku slouží k zajištění činnosti spolku a naplňování jeho cílů.

3) Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

4) Za hospodaření spolku odpovídá rada spolku, která každoročně předkládá valné hromadě závěrečnou zprávu o činnosti a hospodaření.

5) Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

Čl. VII

Zánik spolku

1) Spolek zaniká

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí valné hromady;

b) rozhodnutím soudu.

2) V případě zániku bude s případným zbylým majetkem po likvidaci naloženo na základě rozhodnutí valné hromady.

Čl. VIII

Ustanovení přechodná a závěrečná

Tyto stanovy spolku byly schváleny na Valné hromadě členů spolku dne 24.4.2014.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Základní školy Vlašim, Sídliště, z.s.
Čl. I
Statut spolku
1) Spolek rodičů a přátel Základní školy Vlašim, Sídliště, z.s. se sídlem ZŠ Vlašim, Sídliště 968, okres Benešov, Severní 968, PSČ 258 01 Vlašim (dále jen spolek), je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č. 83/1990 Sb.
2) Sdružuje zákonné zástupce dětí docházejících do Základní školy Vlašim, Sídliště 968, okres Benešov, a další fyzické a právnické osoby zajímající se o vzdělávání dětí v této škole.
Čl. II
Cíl činnosti spolku
Cílem spolku je kvalitní a moderní vzdělávání dětí na ZŠ Vlašim, Sídliště 968, okres Benešov (dále jen škola).
1. Za tímto účelem bude spolek podporovat školu formou aktivní účasti členů spolku v těchto oblastech:
a. organizace a pomoc s organizací vzdělávacích, kulturních, sportovních a společenských akcí a kroužků pro děti i dospělé;
b. diskuze a předkládání námětů a připomínek k plnění a rozvoji vzdělávacího programu této školy a k chodu této školy;
c. popularizace výsledků práce školy na veřejnosti;
b. finanční, materiální, personální a poradenská podpora školy.
2. Činnosti uvedené v čl. 2 odst. 1 budou realizovány formou spolupráce mezi rodiči, učiteli, vedením školy, veřejností a dalšími subjekty, které mohou mít vliv na úroveň vzdělání, materiálního zázemí a prezentaci školy, založené na vzájemném respektu a otevřené komunikaci.
Čl. III
Členství
1) Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku.
2) Členství ve spolku je dobrovolné a rozlišuje se na
a) členství zákonných zástupců dětí docházejících do školy;
b) členství ostatních fyzických a právnických osob;
3) Členství ve spolku vzniká
a) ad 2a) zaplacením členského příspěvku dle platného příspěvkového řádu;
b) ad 2b) schválením radou spolku, zaplacením členského příspěvku dle platného příspěvkového řádu;
4) Členství zaniká
a) doručením písemného oznámení člena o ukončení členství do sídla spolku;
b) ukončením docházky dítěte do školy, pokud zákonný zástupce neprojeví zájem pokračovat ve spolupráci;
c) nezaplacením schváleného členského příspěvku do 15 dnů ode dne splatnosti;
d) zrušením členství na základě rozhodnutí rady spolku;
e) zánikem spolku.
5) Člen spolku má právo
a) účastnit se jednání valné hromady, hlasovat a uplatňovat návrhy;
b) volit orgány spolku;
c) být volen do orgánů spolku;
d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření;
e) být informován o činnosti spolku a o způsobu využití všech získaných prostředků, na požádání nahlédnout do účetní evidence;
f) podílet se na činnosti spolku v rámci svých možností, potřeb a zájmů a účastnit se akcí organizovaných spolkem;
g) dobrovolnými příspěvky a dary, popřípadě jinou formou přispívat k rozvoji a činnosti spolku.
6) Člen spolku má povinnost
a) dodržovat stanovy spolku a podle svých možností se aktivně podílet na plnění jeho cílů;
b) svědomitě vykonávat funkce ve spolku;
c) platit členské příspěvky dle příspěvkového řádu (schvalovaného valnou hromadou);
d) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.
Čl. IV
Orgány spolku
1) Valná hromada
a) je nejvyšším orgánem spolku, tvoří ji všichni členové spolku,
b) je svolávána předsedou nebo místopředsedy spolku; mimořádnou valnou hromadu
i. svolává předseda vlastním rozhodnutím, nebo pokud o to požádá nejméně třetina členů spolku;
ii. člen spolku, pokud o to požádá nejméně polovina členů spolku;
c) zasedání valné hromady se koná formou dílčích členských schůzí jednotlivých tříd v rozmezí jednoho týdne nejméně jedenkrát ročně;
d) je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku;
e) každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů jsou si rovné;
f) rozhoduje na základě hlasování; rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů; rozhodnutí o změně stanov a o zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů spolku;
g) schvaluje stanovy spolku a rozhoduje o jejich změnách;
h) schvaluje plán činnosti spolku pro příslušné období, rozpočet a závěrečnou zprávu o činnosti a hospodaření;
i) schvaluje příspěvkový řád na příslušné období;
j) rozhoduje o zrušení spolku.
2) Rada spolku
a) je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě; rada řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady;
b) členem rady se stávají zástupci jednotlivých školních tříd v počtu odpovídajícímu počtu těchto tříd na škole, volení na valné hromadě na základě návrhu některého z členů;
c) radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nejméně dvakrát ročně;
d) volí ze svých členů předsedu a místopředsedy;
e) koordinuje činnost spolku;
f) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady – návrh rozpočtu a plán činnosti na další období; předkládá závěrečnou zprávu o činnosti a hospodaření; navrhuje výši ročního příspěvku;
g) zajišťuje realizaci plánu činnosti spolku;
h) projednává případné náměty, připomínky či stížnosti členů spolku a rozhoduje o nich;
i) schvaluje členství „ostatních fyzických a právnických osob“ dle článku III odstavec 2 b);
j) je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů;
k) rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů;
l) předseda a místopředsedové spolku zastupují spolek navenek a jsou oprávněni jednat jeho jménem a to samostatně.
3) Funkční období orgánů spolku je tříleté, odstoupit z volené funkce je možno z opodstatněných důvodů po schválení radou spolku.
Čl. V
Statutární zástupci
1) Statutárními zástupci spolku jsou předseda spolku a tři místopředsedové spolku (za první a za druhý stupeň školy, za třídy využívající vzdělávací systém Montessori), kteří jsou oprávněni jednat za spolek, a to samostatně.
2) V určité věci může předseda nebo místopředsedové písemně zmocnit jiného člena spolku k jednání jménem spolku.
3) Jsou výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě; řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady.
4) Svolávají valnou hromadu.
5) Projednávají případné náměty, připomínky či stížnosti členů spolku a rozhodují o nich.
6) Koordinují činnost spolku a dílčími úkoly pověřují ostatní členy spolku.
7) Zajišťují realizaci plánu činnosti spolku.
8) Pečují o majetek spolku.
9) Funkční období je tříleté, odstoupit z volené funkce je možno z opodstatněných důvodů po schválení radou spolku.
Čl. VI
Zásady hospodaření
1) Zdroji majetku jsou
a) členské příspěvky;
b) dary a příspěvky fyzických a právnických osob;
c) dotace a granty;
d) občasné doplňkové příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli spolku.
2) Majetek spolku slouží k zajištění činnosti spolku a naplňování jeho cílů.
3) Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
4) Za hospodaření spolku odpovídá rada spolku, která každoročně předkládá valné hromadě závěrečnou zprávu o činnosti a hospodaření.
5) Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.
Čl. VII
Zánik spolku
1) Spolek zaniká
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí valné hromady;
b) rozhodnutím soudu.
2) V případě zániku bude s případným zbylým majetkem po likvidaci naloženo na základě rozhodnutí valné hromady.
Čl. VIII
Ustanovení přechodná a závěrečná
Tyto stanovy spolku byly schváleny na Valné hromadě členů spolku dne 24.4.2014.