Učivo

26.03.2018 10:29

Jen pro vaše info - čj - příští týden začínáme shoda přísudku s podmětem,dále pracujeme s podstatnými jmény a slovesy ,které určujeme ,poznáváme slovní druhy,věty jednoduché a souvětí.Ma - pracujeme s velkými čísly,násobíme,dělíme,sčítáme,odčítáme,řešíme rovnice ,nerovnice,slovní úlohy,rýsujeme čtverce,obdélníky,trojúhelníky ,počítáme podle vzorečků jejich obvody,trojúhelníkovou nerovnost,osu úsečky,rovnoběžky ,kružnice,různoběžky... Vl - poslední látka je Kosmova kronika,jdeme podle učebnice, Př- neživé přírodniny,nyní jsme probrali vzduch také jedeme podle  učebnice.Kontroluji průběžně sešity a ocením ,když si vyhledají děti informace o probíraném učivu a nalepí si nebo zapíší do sešitů.