Distanční výuka

06.10.2020 12:35

Základní škola Sídliště Vlašim, příspěvková organizace, Sídliště 968, 258 01 Vlašim

 

Opatření školy v případě distanční výuky

Vážení rodiče,

věnujte, prosím, pozornost následujícímu opatření, které bylo zpracováno na základě doporučení MŠMT zejména v souvislosti s výskytem COVID 19, resp. pro případ, kdyby škola byla nucena vyučovat distančně.

                Přístup školy vychází z doporučení MŠMT – Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/21 vzhledem ke COVID 19, dále Manuál v aktuálním znění. Zpracovává doporučení uvedených Doporučení pro organizaci vzdělávání a práci se vzdělávacím obsahem ve školním roce 2020/21 zpracovaném ČŠI.

Důležité upozornění! Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb. pokud bude z nějakého důvodu nařízena distanční výuka, musí se do ní nově zapojit všichni žáci.  Forma výuky bude upřesněna po dohodě s třídními učiteli a jednotlivými vyučujícími.

 

Distanční výuka - formy práce: jedná se o samostudium, kdy výuka neprobíhá v učebnách a je bez  osobní účasti učitelů a studentů (žáků) ve škole. Žák se školou komunikuje např. prostřednictvím počítačových interaktivních programů, e-mailů, internetu atp. Záleží na možnostech a vybavenosti žáků. Novela zákona nestanovuje nařízené formy a metody této výuky, pouze konstatuje, že např. není povinné k distanční výuce přistupovat vždy pomocí počítače (může být  Whatsapp, pracovní listy atd.)

Stále platí, že největší důraz se klade na tzv. profilové předměty, tj. matematika, český jazyk a cizí jazyky. Vše musí být v souladu s RVP, resp. ŠVP.

Používané formy a jejich plnění:

a) pravidelné úkoly zadávané prostřednictvím e-mailů – povinné

b) pravidelné úkoly připravené k vyzvednutí ve škole (např. sešity, pracovní listy atd.) – povinné

c) on-line hodiny – povinné – pokud nebude určeno jinak (pro jednotlivce)

d) úkoly zadávané prostřednictvím Microsoft Teams, ev. dalších – povinné

e) konzultace, motivační úkoly – nepovinné

 

Používaná výuková prostředí

Pro žáky všech tříd Microsoft Teams – žáci se budou přihlašovat přes svůj e-mail, tzn. jméno.příjmení@zssidliste.cz. Pak zadají heslo, které obdrželi. Tímto e-mailem se žáci budou hlásit do aplikace, ve které budou dostávat úkoly a budou se přihlašovat k on-line výuce. Vyučující budou do stejné aplikace dávat zpětnou vazbu.

 

Další možné formy pro individuální procvičování, zpestření a motivaci:

www.ctedu.cz

www.alfbook.cz

dále dle vlastního výběru

 

 

 

Způsob  výuky povedou třídní učitelé, zejména na I. stupni + další vyučující konkrétních předmětů.

Předpokládaná organizace výuky v jednotlivých předmětech

 

I. st.

M, ČJ – videohovory – alespoň 1 - 2 hodiny denně od začátku do konce distanční výuky

Cizí jazyk – videohovory – 2 x týdně

Vždy 1 x týdně zpětná vazba o splnění úkolu

Ostatní předměty (Náš svět atd.) – práce s pracovními sešity, pracovními listy (dle výběru vyučujícího)

Výchovné předměty – vesměs dobrovolné, ev. motivační úkoly

 

II. st.

Matematika – videohovory – 2 x týdně, vždy 1 x týdně kontrola úkolů

Český jazyk - videohovory – 2 x týdně, vždy 1 x týdně kontrola úkolů

Cizí jazyky – videohovory – 2 x týdně, vždy 1 x týdně kontrola úkolů

Přírodovědné předměty – (Př, Ze, Fy, CH) – zadávání úkolů přes Microsoft Teams – práce s učebnicí, projekty, referáty, pracovní listy atp. – alespoň 1 x týdně

Společenské předměty (Dě ….) - zadávání úkolů přes Microsoft Teams  – práce s učebnicí, referáty, pracovní listy atp. – alespoň 1 x týdně

Výchovné předměty – dle uvážení, většinou dobrovolné

Konkrétní rozsah a forma výuky bude vždy upravována v souladu s aktuální situací.

 

Pomoc školy

Škola se bude snažit v nutných opodstatněných důvodech žákům ev. zapůjčit příslušnou techniku nebo bude pro takovéto žáky volit jiné formy zadávání úkolů.

 

Zpětná vazba

Třídní učitelky a vyučující budou práci žáků monitorovat, pravidelně kontrolovat a vyhodnocovat.

Tento manuál je zpracován pro podmínky krátkodobého omezení přítomnosti žáků na vyučování, např. v případě karantény.

Tato opatření mohou být upravována v souladu s aktualizací momentálního stavu a změn.

 

Mgr. Olga Šťastná

Ředitelka školy