ORGANIZACE PROVOZU ŠD - šk. rok 2020 - 2021

01.09.2020 07:10

ORGANIZACE PROVOZU ŠD - školní rok 2020 – 2021

 

 • Provoz školní družiny po – pá : ráno od 6.30 do 7.40 hod., odpoledne od 11.40 do 17.00 hod. Ráno i odpoledne žáci přecházejí z budovy ŠD do školy nebo opačně vždy v doprovodu vychovatelky nebo tř. učitelky, nikdy sami.

 

 • Do družiny budou přednostně přijímáni žáci 1. – 3. ročníků, jejichž rodiče jsou zaměstnáni a žáci dojíždějící. Kapacita oddělení ŠD je dána příslušnými vyhláškami a předpisy. Do družiny mohou být na základě žádosti rodičů zařazeni i další žáci 1. stupně, pokud stačí kapacita ŠD a její obsazení vychovatelkami.

 

 • Podkladem pro docházku do ŠD a pro uvolňování dětí v určeném čase je zápisový lístek ŠD. Odchod žáků ze ŠD je dle zápisového lístku - přihlášky. V případě změny samostatného odchodu dítěte ze ŠD je nutná písemná žádost rodiče (zákonného zástupce). Písemný souhlas je také třeba, dojde-li ke změně osoby, která má žáka v družině převzít.

 

 • Na uvolňování žáků po telefonu nebude brán zřetel.

 

 

 • Doporučené! vyzvedávání žáka (odchody): od 11:40 hod. do 13:00 hod. a pak dále od 14:30 hod. do 17.00 hod. (z důvodu nenarušení plánovaných činností).

 

 • Žáci ve školní družině dodržují řád družiny a řád školy. Vychovatelky dbají na slušné chování žáků. Zejména nesmí být trpěno vzájemné hrubé chování žáků, které by mohlo vést k úrazu. Žáci neopouštějí ŠD bez svolení vychovatelky. Pokud žák opakovaně ohrožuje bezpečnost svých spolužáků, hrubě porušuje kázeň, nedodržuje vnitřní řád ŠD, narušuje činnosti, nebo zákonní zástupci včas neplatí poplatky za ŠD, bude po projednání s vedoucí vychovatelkou a ředitelkou školy ze ŠD vyloučen.

 

 

 •  Do ŠD si žák přinese: přezůvky - pouze žáci z 1. B a žáci 2. a 3. ročníků. Žáci 1.A a 1.C mají šatnu, třídu i družinu v jedné budově, takže ti nemusí. Věci na převlečení na zahradu (vše řádně podepsané a v sáčku!).

 

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

 

Provoz školní družiny zajišťuje 5 vychovatelek a příslužby vykonávají pedagogové z naší ZŠ.

 

I. oddělení (1.B, 2.A)  - vedoucí vychovatelka ŠD Jana Filipová (tel. 731460947)

II. oddělení (1.A, 1.C)    - p. vychovatelka Petra Veselá

III. oddělení (2.B, 2.C)            - p. vychovatelka Jana Mat´hová

IV. oddělení (3.A, 3.B)  - p. vychovatelka Eva Švecová

V. oddělení (montessori)    - p. vychovatelka Michaela Havelková

 

 • Nabídku kroužků při ŠD, jejich časový rozvrh, podrobnější informace ke každému a přihlášky do nich, rozdáme dětem v průběhu prvních 14 dnů v září. Bude se pravděpodobně jednat o: výtvarný, rukodělný, pohybový, hry na PC, sportuj ve škole a tvořivé hraní.

 

 

 • Vzhledem k aktuálním opatřením ke koronaviru musí do odvolání všichni zákonní zástupci nebo ostatní jimi určení, kteří budou chodit vyzvedávat děti do ŠD, mít roušky, které budou používat kdykoli při vstupu do budovy!

 

 • Pokud přihlásíte své dítě k docházce i do ranní a odpolední družiny, to je v časech 6.30 – 7.40h. a 16.00 – 17.00h., musí mít roušky v těchto časech, z důvodu spojení do méně oddělení, i děti. Škola není z prostorových a personálních důvodů schopná zajistit ŠD pro každou třídu zvlášť. Je na zvážení zákonných zástupců, zda dítě do ŠD přihlásí.    
 • V případě projevů očividných respiračních obtíží nebo teploty u žáka, budou rodiče (zákonní zástupci) telefonicky kontaktováni a vyzváni k okamžitému vyzvednutí dítěte ze školy či školní družiny. Pokud nebude možné spojení nebo rodiče nebudou moci ihned žáka vyzvednout, bude žák umístěn do příjezdu rodičů do koronavirové místnosti (s ped. dozorem) v budově školy.