Aktuality

27.04.2017 00:00

Ve čtvrtek 27. dubna plavecký výcvik v Benešově - 1.C, 2.C.

27.04.2017 00:00

Ve čtvrtek 27. dubna plavecký výcvik ve Vlašimi - 2.B.

27.04.2017 00:00

Ve čtvrtek 27. dubna pojedou 9. třídy do Mladé Boleslavi - Škodovka.

26.04.2017 00:00

Ve středu 26. dubna plavecký výcvik ve Vlašimi - 2.A.

26.04.2017 00:00

Ve středu 26. dubna pojedou třídy Montessori do Růžkových Lhotic - Povídání o pravěku.

25.04.2017 00:00

Třídní schůzky I. stupně - 15.30 hod., třídní schůzky II. stupně - 16.00 hod.

24.04.2017 00:00

V pondělí 24. dubna  plavecký výcvik v Benešově - 1.A,B.

24.04.2017 00:00

V pondělí 24. dubna se zúčastníme na stadionu Na Lukách oblastního kola v malé kopané 4.-5. tř. - MC DONALD´S CUP.

20.04.2017 00:00

Ve čtvrtek 20. dubna plavecký výcvik ve Vlašimi - 2.B.

20.04.2017 00:00

Ve čtvrtek 20. dubna plavecký výcvik v Benešově - 1.C, 2.C.

20.04.2017 00:00

Ve čtvrtek 20. dubna se děti z 1.B, 5.A,B,C a 9.A,B,C budou fotografovat na Fotoročenky.

19.04.2017 00:00

Ve středu 19. dubna plavecký výcvik ve Vlašimi - 2.A.

18.04.2017 00:00

V úterý 18. dubna budou mít osmé třídy besedu na téma "Energie - budoucnost lidstva".

18.04.2017 00:00

V úterý 18. dubna navštíví žáci sedmých tříd Kutnou Horu.

12.04.2017 00:00

Ve středu 12. dubna plavecký výcvik ve  Vlašimi - 2.A.

12.04.2017 00:00

Ve středu 12. dubna budou mít děti velikonoční prázdniny.

10.04.2017 00:00

V pondělí 10. dubna plavecký výcvik v Benešově - 1.A,B.

10.04.2017 00:00

V pondělí 10. dubna se zúčastníme na Gymnáziu ve Vlašimi okresního kola olympiády z biologie.

10.04.2017 00:00

V pondělí 10. dubna navštíví třídy Montessori velikonoční výstavu v Takoníně.

07.04.2017 00:00

V pátek 7.dubna se žáci 2.A,B podívají v "Domečku" na pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký.

06.04.2017 00:00

Ve čtvrtek 6. dubna plavecký výcvik v Benešově - 1.C, 2.C.

06.04.2017 00:00

Ve čtvrtek 6. dubna plavecký výcvik ve Vlašimi - 2.B.

06.04.2017 00:00

Ve čtvrtek 6. dubna zhlédnou žáci II. stupně v místním kině audiovizuální pořad - Papua Nová Guinea(60,-Kč/dítě).

 

06.04.2017 00:00

Z Á P I S  2 0 1 7

                          5. - 6. 4. 2017

                pro školní rok 2017/18

                   www.zssidliste.cz

 

Škola s mnohaletou tradicí a opakovaně oceněna titulem „Aktivní škola“

Priority školy - zaměření na výuku cizích jazyků

                       - fungování dvou školních systémů – systém běžné výuky a

                         alternativní Montessori pedagogiky

                      - vytváření pozitivního klima ve škole

 

Co všechno nabízíme?

·            přípravu předškoláků k zápisu do 1. tříd formou „Hry na školu“ (každé úterý)

·            vysokou úroveň výuky cizích jazyků – v 1. a 2. ročníku první cizí jazyk (AJ

        – 1 hod. týdně), od 6. třídy druhý cizí jazyk (NJ – 3 hod. týdně pro

        výběrovou skupinu  utvořenou od 3. ročníku),  od 8. třídy  druhý  cizí  jazyk

        pro ostatní  skupiny (žáci si volí mezi NJ  a RJ)     

·            týdenní intenzívní výuku AJ rodilými mluvčími v 7. – 9. ročníku

·            dvě jazykové pracovny

·            Montessori výuku – Montessori pedagogika respektující

individualitu a samostatnost dítěte

·            individuální přístup k žákům, systematická péče o integrovaného žáka

·            I. stupeň - možnost využití tří pedagogických  pracovníků s aprobací speciální pedagogika (logopedie, náprava čtení, psaní atd.)

·            projektové vyučování na I. i II. stupni 

·            moderní vyučování s využitím vlastních digitálních učebních materiálů

·            odborné pracovny (pro PŘ, FY, CH a HV), včetně moderní kuchyňky pro výuku vaření

·            moderní počítačovou pracovnu a učebnu s připojením k internetu

·            volitelné předměty od 6. ročníku a zajímavé nepovinné předměty

·            zajištění kvalitní protidrogové prevence ( kvalifikovaný metodik  prevence pro I. i II. stupeň)

·            zajištění kvalifikovaného poradce pro volbu povolání

·            kvalifikovaný koordinátor na environmentální výchovu

·            testování žáků – příprava pro přijímací řízení na střední školy

·            Školní parlament se žákovskou samosprávou

·            zrekonstruované třídy vybavené moderními dvojpylonovými tabulemi, které lze zinteraktivnit a novým školním nábytkem

·            pravidelnou účast ve vědomostních soutěžích (olympiády, konverzační soutěže v cizím jazyce)

·            podpora pravidelné účasti ve sportovních soutěžích

·            lyžařský kurz žáků 7. ročníku

·            bruslení a kurzy plavání v rámci tělesné výchovy

·            zájmové kroužky (zeměpisný kroužek, country tance,  výtvarný kroužek,  kroužek keramiky, řečová cvičení)

·            příjemné prostředí – zrekonstruovaná budova, žákovské šatny, rozsáhlý  venkovní areál se zelení a sportovním zázemím

·            dostupnost sportovního areálu Na Lukách – zimní stadion, koupaliště, sektor atletiky

·            školní družinu (provoz od 6.30 do 17.00 hod.) s kroužky (počítače,  pěvecký a ruční práce) 

·            školní klub pro žáky I. a II. stupně (aktivní využití v době polední přestávky)

·            klub mladého diváka pro žáky II. stupně s možností finančně zvýhodněných

       návštěv zajímavých pražských divadelních představení a muzikálů

·            keramickou dílnu a kvalitní školní knihovnu pro I. i II. stupeň

·            projekt „Ovoce do škol“ (žáci I. stupně dostávají 1x týdně ovoce zdarma) a projekt „Mléko pro evropské školy“ (pro žáky I. a II. stupně)

·            vícedenní školní poznávací nebo rekreační pobyty v přírodě

·              výuku náboženství

·            spolupráci s MěDDM – široká nabídka kroužků (výhoda jeho umístění v blízkosti školy)

 

 

V případě dotazů volejte na tel. č.: 317 850066

Na naše budoucí prvňáčky se těší

Mgr. Olga Šťastná, ředitelka školy a pedagogický sbor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis do prvních tříd základních škol ve Vlašimi pro šk. rok 2017/18

 

 

Místo konání:  Základní škola Vlašim, Sídliště 968, okres Benešov

                        Základní škola Vlašim, U Vorliny 1500, okres Benešov

 

Termín konání:  středa    5. 4. 2017 od 13.00 do 17.00 hod.

                          čtvrtek   6. 4. 2017 od 14.00 do 16.00 hod.

 

Rodiče, vezměte s sebou: - občanský průkaz

                                         -  rodný list dítěte

                                         -  nejste-li občan ČR další doklady o povolení

                                            k trvalému pobytu, event. dlouhodobému pobytu

                                            v ČR

 

Právní normy a vstup dítěte do školy:

K zápisu se dostaví každé dítě, které k 31. 8. 20217 dovrší 6 let věku, mladší děti

lze přijmout pouze na doporučení příslušného poradenského pracoviště, event. dětského lékaře.

O přijetí do základní školy rozhodne ředitel školy ve správním řízení.

Zákonný zástupce žáka může žádat o odklad povinné školní docházky o jeden rok.

Žádost musí být doplněna doporučením pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře.

Obě doporučení by měl zákonný zástupce přinést již k zápisu.

Jak postupovat v případě, že dítě už mělo odklad:

K zápisu se dostaví už jen rodiče a oznámí pedagogickému pracovníkovi, zda dítě do školy

nastoupí, či nikoli. Pokud budete mít zájem, může dítě zápis znovu absolvovat.

Nepřijdete-li k zápisu, oznamte prosím škole, zda Vaše dítě nastoupí či ne do konce dubna 2017.             

V případě nemoci dítěte lze po telefonické domluvě zápis do školy odložit na pozdější termín.

             

            Na budoucí prvňáčky se těší ředitelé a pedagogové škol

 

                                                                                  Mgr. Olga Šťastná, ředitelka ZŠ-Sídliště

                                                                                   a

            Mgr. Petr Jíša, ředitel ZŠ-Vorlina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.04.2017 00:00

Ve středu 5. dubna proběhne zápis do třídy Montessori v době od 15 do 17 hod.

Ve čtvrtek 6. dubna bude zápis do Montessori třídy v době od 14 do 16 hod.

K zápisu Vašeho dítěte si s sebou vezměte občanský průkaz a rodný list dítěte, připravte si číslo mobilního telefonu a e-mailovou adresu.

05.04.2017 00:00

Zápis do 1. tř. ve středu 5. dubna v době od 13 do 17 hod.

Ve čtvrtek 6. dubna v době od 14 do 16 hod.

K zápisu si vezměte občanský průkaz a rodný list dítěte, připravte si číslo mobilního telefonu a e-mailovou adresu.

Rodiče, kteří chtějí žádat  pro své dítě o odklad povinné školní docházky, by si měli co nejdříve zajistit doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (pediatra, klinického psychologa...).

Odkaz na brožurku pro rodiče - Budeme mít školáka- http://www.mas-rakovnicko.cz/evt_file.php?file=1996

Žáci budou přijímáni do 1. ročníku povinné školní docházky pro školní rok 2017/2018 podle těchto kritérií:

 

 

1.     Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu základní školy      

     (území města Vlašim a obcí Ctiboř, Kamberk, Kladruby, Kondrac,

                Libež, Miřetice, Ostrov, Pavlovice, Pravonín, Radošovice, Řimovice,

                Slověnice, Tehov, Veliš, Vracovice)  na základě Obecně závazné

                vyhlášky města Vlašim č. 7/2016 a uzavřených dohod s obcemi.

 

         2.  Děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod základní školy do

              naplnění kapacity školy.

 

05.04.2017 00:00

Ve středu 5. dubna plavecký výcvik ve Vlašimi - 2.A.

05.04.2017 00:00

Ve středu 5. dubna se na ZŠ Jiráskova v Benešově zúčastníme okresního kola ve vybíjené chlapců.

04.04.2017 00:00

V úterý 4. dubna zhlédne 1.A,B v "Domečku" pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký.

04.04.2017 00:00

V úterý 4. března se zúčastníme na Gymnáziu Vlašim okresního kola olympiády z matematiky - 6., 7. a 8. tř.

04.04.2017 00:00

V úterý 4. dubna navštíví 3.B Ekocentrum ve Vlašimi - Velikonoce.

03.04.2017 00:00

V pondělí 3. dubna plavecký výcvik v Benešově - 1.A,B.

30.03.2017 00:00

Ve čtvrtek 30. března v Benešově plavecký výcvik v době od 10.15 do 11.45 hod. - 1.C a 2.C

30.03.2017 00:00

Plavecký výcvik ve Vlašimi ve čtvrtek 30. března v době od 9.35 do 11.05 hod. - 2.B.

30.03.2017 00:00

Ve čtvrtek 30. března se 7. třídy zúčastní preventivního programu.

29.03.2017 00:00

V rámci Klubu mladého diváka pojedou děti ve středu 29. března do Prahy do Divadla ABC na představení Evžen Oněgin.

29.03.2017 00:00

Plavecký výcvik ve Vlašimi ve středu 29. března v době od 9.35 do 11.05 hod. - 2.A.

29.03.2017 00:00

Ve středu 29. března navštíví třídy I. stupně Bovýsek a bude předávat dětem malou vitamínovou pozornost - v rámci Ovoce do škol.

28.03.2017 00:00

V úterý 28. března bude "Předškoláček" v době od 15.30 do 16.15 hod.

27.03.2017 00:00

V týdnu od 27. do 31. března proběhne sběr papíru.

27.03.2017 00:00

V pondělí 27. března v Benešově plavecký výcvik v době od 12.15 do 13.45 hod. - 1.A a A1.B.

23.03.2017 00:00

Ve čtvrtek 23. března v Benešově plavecký výcvik v době od 10.15 do 11.45 hod. - 1.C a 2.C.

23.03.2017 00:00

Ve čtvrtek 23. března navštíví koncert vážné hudby ve vlašimském zámku 2.A, 4.A, 5.A,B,C (30,-Kč/dítě).

23.03.2017 00:00

Plavecký výcvik ve Vlašimi ve čtvrtek 23. března v době od 9.35 do 11.05 hod. - 2.B.

23.03.2017 00:00

Ve čtvrtek 23. března se zúčastníme na Gymnáziu Vlašim okresního kola olympiády z fyziky.

22.03.2017 21:07

V neděli 19.3. se vydala skupina našich osmáků a deváťáků a s nimi dvě paní učitelky na poznávací zájezd - směr hrdý Albion...

V úterý navštívili Brighton a dnes si prohlédli starobylé město Oxford.

I přes chladné počasí a další nastalé nepříjemné události jsou všichni v pořádku a výlet si moc užívají.

22.03.2017 00:00

Ve středu 22. března navštíví MŠ Vorlina naše Montessori třídy.

22.03.2017 00:00

Ve středu 22. března navštíví třídy Montessori děti z MŠ Vorlina.

22.03.2017 00:00

Plavecký výcvik ve Vlašimi ve středu 22. března v době od 9.35 do 11.05 hod. - 2.A.

22.03.2017 00:00

Ve středu 22. března budou prvňáčci ze školní družiny nacvičovat bezpečné přecházení a chování na ulici pod ohledem městské policie.

22.03.2017 00:00

Ve středu 22. března navštíví 6.B místní knihovnu.

21.03.2017 00:00

V úterý 21. března bude "Předškoláček" v době od 15.30 do 16.15 hod.

21.03.2017 00:00

V úterý 21. března pojedou osmé třídy na exkurzi na Pražský hrad.

21.03.2017 00:00

V úterý 21. března proběhla ve 4.B beseda s příslušníkem policie na téma "Krádeže".

20.03.2017 00:00

V pondělí 20. března proběhne beseda v 9. třídách na téma Energie - budoucnost lidstva.

20.03.2017 00:00

V pondělí 20. března v Benešově plavecký výcvik v době od 12.15 do 13.45 - 1.A a 1.B.

19.03.2017 16:00

Ve dnech 19. - 24. 3. 2017 se uskuteční zájezd do Velké Británie. Účastní se 17 žáků z osmých a devátých ročníků ZŠ Sídliště. Společně s pedagogickým dozorem Ing. Evy Sechovcové a Mgr. Evy Leblové žáci navštíví nejen známé památky v Londýně a Oxfordu, ale podívají se také do Greenwiche a přímořského města Brighton. Ubytovaní budou v anglických rodinách, aby měli možnost procvičit se v komunikaci v cizím jazyce, stravování je zajištěno formou polopenze. Vše je zaštítěno cestovní agenturou, která se specializuje na poznávací a vzdělávací zájezdy a má dlouholeté zkušenosti. Věříme, že tato akce bude mít úspěch a doufáme, že se obnoví tradice každoročně pořádaných zájezdů za poznáním ostrovů.

16.03.2017 00:00

Ve čtvrtek 16. března v Benešově plavecký výcvik v době od 10.15 do 11.45 hod.

16.03.2017 00:00

Plavecký výcvik ve Vlašimi ve čtvrtek 16. března v době od 9.35 do 11.05 hod. - 2.B.

15.03.2017 00:00

Ve středu 15. března naše prvňáčky navštíví předškoláci z MŠ Kolonka.

15.03.2017 00:00

Ve středu 15. března pojedou do Bystřice u Benešova vítězové školního kola v recitační soutěži.

15.03.2017 00:00

Plavecký výcvik ve Vlašimi ve středu 15. března v době od 9.35 do 11.05 hod. - 2.A.

15.03.2017 00:00

Ve středu 15. března navštívila 6.A místní knihovnu.

14.03.2017 00:00

V úterý 14. března navštíví naše první třídy předškolní děti z MŠ K Vodárně.

14.03.2017 00:00

V úterý 14. března se přijdou na naše prvňáčky podívat předškoláci z MŠ K Vodárně.

06.03.2017 00:00

Ve spolupráci s "Domečkem" mají žáci naší školy možnost si odpočinout a hlavně zasportovat o jarních prázdninách (6.-12.3.2017) na Šumavě v Zadově - penzion Cihelna. Cena pro děti 5.100,- Kč, pro dospělé  5.600,- Kč (pobyt - 3.600,- , vleky dospělí - 2.000,- , vleky děti do 15 let - 1.500,-)

 

02.03.2017 00:00

Ve čtrtek 2. března v Benešově plavecký výcvik v době od 10.45 do 11.45 hod. - 1.C a 2.C.

02.03.2017 00:00

Ve čtvrtek 2. března se 7.A zapojí do besedy s příslušníkem policie o kyberšikaně.

01.03.2017 00:00

Ve středu 1. března proběhne na naší škole setkání zástupců učitelek vlašimských ZŠ a MŠ a MŠ Kladruby.

Tématem rozhovoru je zápis do prvních tříd základních škol a další spolupráce.

28.02.2017 00:00

V úterý 28. února bude "Předškoláček" v době od 15.30 do 16.15 hod.

28.02.2017 00:00

V úterý 28. února proběhne v 15.30 před jídelnou setkání masek dětí z Montessori tříd a Montessori předškoláčků.

27.02.2017 00:00

V pondělí 27. února pojede 1.A,B do Benešova na plavecký výcvik (12.15-13.45 hod.)

22.02.2017 00:00

Ve středu 22. února zhlédne 2.A,B a 4.A,B v DK Blaník pohádku O čarodějné krčmě (50,- Kč/dítě).

22.02.2017 00:00

Ve středu 22. února se uskuteční v prvních třídách beseda na téma "Veselé zoubky" ve spolupráci s DM Drogerií Vlašim.

22.02.2017 00:00

Ve středu 22. února proběhne v uč. č. 13 školní kolo recitační soutěže od 13.00 hod.

21.02.2017 00:00

V úterý 21. února navštíví naše prvňáčky předškoláčci z MŠ Kladruby a MŠ Domašín.

21.02.2017 00:00

V úterý 21. února se na Gymnáziu Vlašim koná okresní kolo olympiády ze zeměpisu.

21.02.2017 00:00

V úterý 21. února bude "Předškoláček" v době od 15.30 do 16.15 hod.

21.02.2017 00:00

V úterý 21. února se koná v Kulturním domě Karlov v době od 9 do 16 hod. Burza práce. Cílem akce je ukázat žákům základních škol a jejich rodičům o jaké profese je v regionu největší zájem (perspektiva uplatnění v budoucnu).

15.02.2017 00:00

Ve středu 15. února navštíví druhé třídy místní služebnu policie.

14.02.2017 00:00

V úterý 14. a ve středu 15. února se v Benešově koná okresní kolo olympiády z anglického jazyka

14.02.2017 00:00

V úterý 14. února bude "Předškoláček" v době od 15.30 do 16.15 hod.

13.02.2017 00:00

V pondělí 13. března v Benešově plavecký výcvik v době od 12.15 do 13.45 hod. - 1.A a 1.B.

10.02.2017 00:00

V pátek 10. února proběhne na škole beseda o zdravé výživě - 3.-7. roč.

07.02.2017 00:00

V úterý 7. února bude "Předškoláček" v době od 15.30 do 16.15 hod.

06.02.2017 00:00

V pondělí 6. února navštíví 3.A knihovnu ve Vlašimi.

03.02.2017 00:00

3. února budou mít děti pololetní prázdniny.

01.02.2017 00:00

Ve středu 1. února se v Benešově koná okresní kolo olympiády z českého jazyka.

01.02.2017 00:00

1. února pořádá "Domeček" ve velkém sále tělocvičny karneval pro 2.-3. ročníky a 1.-3. roč. Montessori.

01.02.2017 00:00

Ve středu 1. února navštíví první třídy v Praze Holešovicích Vzdělávací výstavu modelů z Lego kostek.

31.01.2017 00:00

V úterý 31. ledna bude v době od 15.30 do 16.15 "Předškoláček".

31.01.2017 00:00
27.01.2017 00:00

V pátek 27. ledna pojedou děti s Klubem mladého diváka na muzikál Kleopatra do divadla Broadway.

26.01.2017 00:00

Ve čtvrtek 26. ledna půjde 2.B na exkurzi do místní knihovny.

25.01.2017 00:00

Ve středu 25. ledna proběhne školní kolo olympiády z anglického jazyka.

24.01.2017 00:00

V úterý 24. ledna se 3.B zúčastní v Ekocentru Vlašim projektu Ševcovská povidla.

24.01.2017 00:00

V úterý 24. ledna proběhne na Gymnáziu Vlašim okresní kolo olympiády v matematice pro 5. a 9. roč.

24.01.2017 00:00

V úterý 24. ledna bude v době od 15.30 do 16.15 hod. "Předškoláček".

24.01.2017 00:00

V úterý 24. ledna navštívila 2.A knihovnu.

17.01.2017 00:00

V úterý 17. ledna bude v době od 15.30 do 16.15 hod. "Předškoláček" .

Záznamy: 1 - 100 ze 189
1 | 2 >>