Příprava na únorovou závěrečnou práci z vlastivědy - ČR

Děti budou hledat ve velké mapě. Prosím, milí rodiče, zda byste dohlédli, aby se na to přes víkend podívaly a zopakovaly si to. Děkuji.
Co se v písemce objeví? Děti dostanou papírky...
 
 

 

Příprava na pololetní písemnou práci na papírech, které děti dostaly.

Později dodám i na tyto stránky, až mi to web dovolí.
 
 

Oprava čtvrtletní písemné práce z MA

podobné typy příkladů:

1.A

1 dalamánek …_12_____  Kč

1 mléko … _13_____Kč

6 dalamánků…?

3mléka… ?

Dohromady…?

Zbyde z 500 Kč…?

 

 

1.B

Dohromady … ____250_____Kč

Knedlík…______50_____Kč

5 koláčů… ?

1 koláč … ?

 

 

4. A

1…. 3 kg

2…. o ______18____kg více než

3….._8_krát méně než obě třídy dohromady

1.+ 2. třída dohromady……?

3. třída ….?

Dohromady všechny třídy…?

 

4.B

1….  10 knih

2…. o ___2 méně než

3…..____________krát méně než obě třídy dohromady

1.+ 2. třída dohromady……?

3. třída ….?

Dohromady všechny třídy…?

 

4.C

1…. 280 kg

2…. o __360_________kg více než

3….._8_krát méně než obě třídy dohromady

1.+ 2. třída dohromady……?

3. třída ….?

Dohromady všechny třídy…?

 

7.

Petr …._____128________Kč

Jana ….polovinu

Zuzana … čtvrtinu

Jarda … osminu

Jana ….?

Zuzana …?

Jarda…?

Dohromady ….?

 

9.

Rozdá ….___6_______ kamarádům

1 pytlík ….. 13_________ bonbonů

4 pytlíky ….?

1 kamarád dostane……?

Zbyde mu ….?

 

11.

Dohromady …._800______Kč

Kabát …..o___200______dražší

Kabát…?

Sukně…?

 

13. Když sečtu rozdíl čísel 120 a 60 a rozdíl čísel 40 a 20, dostanu číslo. Co to je za číslo?

 

 

 

2.

4 jogurtů…  __36____ Kč

1 jogurt….  ?

8 jogurty… ?

 

 

3.

 Chleba … ___18_________ Kč

Maso …_______9___krát více než

Olej … o ______180___dražší než

Dohromady …..?

 

 

5.

 10 stravenek ….___450_______Kč

5 stravenek ….?

7 stravenek…?

 

 

6. A

5 hodin …. ____500____ km

10 hodin ….. ?

 

6.B

5 hodin …400 km

3 hodiny …?

 

8.

Celá pizza … ____64______Kč

Jedna čtvrtina ….?

Jedna polovina…?

Jedna osmina …?

 

10.

1 hodina …. __45________ minut

6 hodin ….?

 

12.

Celkem ….____360_________Kč

Čepice …____160_________Kč

2 trička …?

1 tričko…?

 

 

14. Když vynásobím součet čísel 5 a 5 a součet čísel 4 a 4, dostanu číslo. Co je to za číslo?

 

15. Myslím si číslo. Když sečtu čtvrtinu z čísla 36 a podíl čísel 60 a 6, dostanu jej. Co je to za číslo?

 

16. Když sečtu součin čísel 3 a 16 s podílem čísel 120 a 6, dostanu svoje číslo. Co to je za číslo?

 

17. Vypočítej podíl z čísel 189 a 3 a sečti jej se součtem čísel 263 a 342. Co ti vyšlo za číslo?

 

18. Menšenec čísel 489 a 232 vynásob číslem 2. Co ti vyjde?

 

 

 

 

 

 

Budeme psát písemnou práci z Vlastivědy a Dějin (NS):

Co tam bude:
 • Funkce parlamentu – připravuje a předkládá zákony, dvě komory (senát – 81, poslanecká sněmovna – 200), - v prac. sešitu z vlastivědy

Jméno současného předsedy vlády, tři porevoluční prezidenti (Havel, Klaus, Zeman), vláda se skládá z ministrů, předsedy vlády, místopředsedy vlády

Datum vzniku Československé republiky 28.10 1918 (prezident T.G.M),  vznik České republiky po odtržení Slovenska 1.1. 1993 (prezident V. Havel)

Kdo volí prezidenta a parlament – občané straší 18 let, volen mohu být od 21 let

 • Císař František Josef I., prezident Masaryk, Beneš, Hácha – děti si vzpomenou, co jsme si o nich povídali, popř. nahlédnou do svých sešitů
 • Karel IV. – matka, otec, co významného pro Čechy udělal (ve velkém sešitu dějepisu)
 • Svatý Václav – babička, bratr, skon (velký sešit)
 •  
 • Hledání v mapě – města + oblast Haná

pohoří pohraniční (více jak 200 m nad mořem)– Krušné hory, Lužické hory, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky, Moravskoslezské Beskydy, Bílé Karpaty, Šumava, Český les

pohoří vnitrozemská (více jak 200 m) Brdy Českomoravská vrchovina, České středohoří, Drahanská vrchovina

nížiny (méně jak 200m nad mořem) – Polabská, Dyjskosvratecká, Hornomoravský a Dolnomoravský úval

 řeky Vltava, Labe, Morava, Dyje, přehrady na Vltavě, města na řekách

 

Co se učíme ve 4. ročníku

Čtení

Děti čtou knihy a zajímavé tituly vyberu i pro vaše dítě:

Doplnění seznamu knih

·       Dvojčata na stopě – Josef Hendrych

·       Projekt pes (ten můj), Projekt pes (smečka)– Lucie Hlavinková

·       Darebák David – Francesca Simonová

·       Mikulášovy patálie, prázdniny, přestávky – René Goscinny

·       Prázdniny blbce číslo 13 – Miloš Kratochvíl

·       Deník mimoňky – R.R. Russellová

·         Bella a Sebastián – Nikolas Vanier (volný přepis původní verze od Cécile Aubryové)

 

Sloh

 • vyprávění děje pohádek (B. Němcová, K.J. Erben)
 • pracovní postup (výroba říšské koruny ve skupinách) + popis prac. postupu VÝROBA DRAKA

 

ČJ

NOVÉ UČIVO
 • předpony a předložky
 • stavba slova a psaní předpon roz-, vz-, bez-,
 • nejtěžší - předpony v-, ob- (objet)

 

Opakování 

Pravopis

 • tvrdé měkké souhlásky, obojetné - vyjmenovaná slova
 • u, ú, ů + párové souhlásky (pohádka - bez pohádek)
 • samohlásky, souhlásky
Mluvnice
 • slovní druhy
 • časování sloves (osoba, číslo, čas)
 • podstatná jména (rod, číslo, pád)
 
Nové učivo
 • koncovky podstatných jmen (holubi, otepi slámy,)
 • vzory podstatných jmen (mužské, ženské, střední - pán, hrad, muž, stroj, soudce, předseda atd)
 • předložky (leží před slovem)
 • předpony (spojena se slovem)
 • základní skladební dvojice

 

MA

Opakování

 • násobky nazpaměť
 • písemné sčítání a odčítání
 • dělení se zbytkem

Nové učivo

 • římské číslice
 • počítání nad 10 000 do milionu
 • konstrukce čtverce a obdélníku
 • obsah a obvod rovinných útvarů
 • písemné násobení
 • písemné dělení jednociferným číslem

NS

 • Naše vlast
 • rostliny, živočichové
 • staré pověsti české
 • počátky našeho státu (Keltové - baroko - Marie Terezie - Josef II.Čtení

Co se učíme ve 3.třídě

ČJ 
nácvik vyjmenovaných slov a slov příbuzných
slovní druhy a jejich základní kategorie (u podstat. jmen a u sloves - rod, číslo, osoba, čas)
základní skladební dvojice (př: Hnědý pes rychle pobíhal po náměstí.)
seznámení s pádovými otázkami
 
Je nutné s dětmi dělat opravy!! V této oblasti prosím o spolupráci.
 
ČT
minimálně jedna přečtená kniha za pololetí, zápis podle osnovy do čtenářských deníků.
 
2. pololetí
ČJ
vyjmenovaná slova a určování příbuzných (y, i musí chybět po obojetné souhlásce v kořeni slova, postavení i, y, v ostatních částech slova se řídí jinými mluvnickými pravidly - u podstat. jmen koncovky podle vzorů - např. hrad, muž, žena stavení, kost, shoda podmětu s přísudkem podle rodů podstat. jmen atd.)
slovní druhy
u podstat. jmen - ten, ta, to = osoby, zvířata a věci, které mohu nahmatat, věci, které nemohu nahmatat, a činnosti (př: řidič, pes, skříň, moudrost, běhání) + určování rodů, čísla
pády - nejtěžší věc - děti musí mít jazykový cit, lze jej vytvořit čtením, takže ČÍST, ČÍST, ČÍST.
 
zájmena - nahrazují osobu, zvíře, nebo věc (tu, co mohu nahmatat i tu, co nemohu nahmatat) - př: koza stála - ona stála (abych pořád neopakovala slovo koza)
slovesa - určování osob, čísla, času
příslovce - KDE, KDY, JAK, KAM?? děti si je pletou s předložkami s podstatným jménem (např: na procházce, zeptají se KDE? a myslí, že je to příslovce ALE PŘÍSLOVCE JE POUZE JEDNO SLOVO  př: nahoře, včera
Částice - částicemi se stávají i slova, která se jako částice netváří, jenom tím, že se přesunou na začátek větného útvaru (př: Nechci tam jít, ale musím = ale je v tomto případě spojka. Ale tak to není = ale je v tomto případě částice.
věty a souvětí - spojky - některé znají (př: protože, ale, a, i, nebo, neboť), jiné poznám - JSOU TO TA KRÁTKÁ SLOVA ZA ČÁRKOU. Spojkami se ve větě stávají i slova, která se tváří jako jiné slovní druhy - např: Šel jsem, abych něco uměl. V tomto případě je slovo abych spojka, v jiném případě je to slovo, které je součástí slovesného tvaru - abych uměl - 1. os., číslo jednotné, způsob podmiňovací (toto budeme pořád procvičovat až do pátého ročníku).
 
MA
násobky nazpaměť!!!! 
pís. odčítání, sčítání do 1000, paměť. odčítání + sčítání do 1000
převody jednotek váhy a objemu (kg, t, hl)
závorky
příklady bez závorek  (přednost má násobení a dělení před sčítáním a odčítáním)
 
Geometrie
 • přímky, polopřímky, délky úseček, body psané velkým písmenem, názvy přímek a polopřímek malým písmenem
 • kružnice a kruh
 • sestrojování úseček, různoběžek + kolmice pomocí trojúhelníku s ryskou, rovnoběžek  -(jen naťukneme), sestrojování trojúhelníků (pravoúhlý, rovnoramenný, rovnostranný - pomocí kružítka), obvod trojúhelníku
 • sestrojování čtyřúhelníků (pomocí trojúhelníku s ryskou) + obvody
 • převody jednotek míry
Sloh
zavádíme si pravidla, která při psaní slohu dodržujeme (časem přibudou další):
 • neopakovat stejná slova - nahrazovat synonymy
 • psát ve větách
 • číslovky psát slovy
 • nepoužívat zkratky
 • pomoc rodičů je v pořádku, protože děti si díky tomu osvojí větná spojení, na která by samy nepřišly - tímto rodičů za spolupráci moc děkuji!!!!
NS
 na konci škol. roku bude opakovací písemka z celého roku, ještě blíže doplním
 • dopravní značky, doprava, vybavení kola, pravidla
 • vesmír
 • podmínky života ne Zemi
 • ekologie - recyklování, šetření vodou atd - upřesním
 • živá a neživá příroda
 • orientace v mapě
 • měsíce, dny
 • stát, mapa, symboly, význačné svátky