Opravy - poznávání obrázků

1. Lidice 2. Karlovy Vary 3.Terezín  4.Blaník  5. Liberec (v dálce Ještěd)   6. České Středohoří s typickými kopci sopečného původu 7. Říp 8. Mělník  9. dvakrát Ústí (i s lanovým mostem)  10. Chodsko (!klobouk na místě bitvy + chodský koláč) 11.Děčín  12. České Švýcarsko (Pravčická)  13. Dvakrát Most vedle sebe obrázky (přestěhovaný kostel a město)  14. Cheb (starobylé domy na náměstí) 

NEJDOU MI SROVNAT OBRÁZKY PODLE POŘADÍ, TAK TO MŮŽE BÝT BRÁNO JAKO KVÍZ...

Bohužel mi nejdou srovnat obrázky, jak jdou za sebou...

NS Česko - kraje, části

Písemná práce čtvrtek 5.12. - Západ Čech, Střední Čechy, Severní Čechy
1. Děti si přečtou obsah v sešitech, naučí se, co je charakteristického pro určitá města, oblasti, kraje (viz Plzeň - město piva a soutoku mnoha řek..., okolí Berouna - vápencová oblast - výroba cementu...)
2. Práce s mapou - dané informace ze sešitu vyhledají v mapách (atlas obsahuje i mapy jednotlivých krajů)
3.Závěr - prohlížení obrázků z daného regionu (POUZE JAKO BONUS - aby si děti dané informace ještě spojily s obrazem) - není nutné, beru jen jako doplnění k učivu
Dnes jsme ty samé otázky z již připravené práce probírali, děti odpovídaly, hledaly, domlouvaly se - beru to jako přípravu na písemku.
Písemná práce má stejnou strukturu jako informace k jednotlivým částem ČR v sešitu zeměpisu, takže ...pohoří, řeky, města, národní parky, přehrady, atd.
 
 

 

Rok 2019/2020

 

Projekt

 • K. Zeman a jeho svět
 • Astrologové a mágové rudolfínské Prahy
 • Malá Strana – zajímavosti

-týden před exkurzí v Praze a dny poté + procházka po Malé Straně

 

NS Česko, Evropa - 1. pololetí

Česko

Děti mají v sešitu zeměpisu nalepené otázky, na které mají z učebnice vypsat odpovědi (viz)
1.Kraj
2.Povrch
3.Vodstvo
4.Podnebí
5.Zemědělství, hospodářství, průmysl
6.Města, vesnice a jejich zajímavosti
7.Cestovní ruch a turistika
8.Zajímavosti, historie, zvyky, jazyk
 

Budeme tímto způsobem zpracovávat každý kraj. Odpovědi na dané otázky jsme zpracovávali ve třídě (zkontrolujte, prosím, jak to děti mají v sešitech zpracované, děkuji).

V průběhu roku se může stát, že zápis budou děti tvořit samy, z učebnice do sešitu, právě podle daných okruhů (povrch, města atd.)  

Ve škole výklad doplňuji fotkami, videi na interaktivní tabuli, spojuji jej se sledováním filmů, čtením pověstí, či ukázkami zajímavostí z daného regionu.

Děti se musí naučit:

 • Vyhledávat důležité informace
 • Spojit vyhledávání s informacemi v učebnici a v mapě
 • Učit se na shrnující známkované práce s pomocí mapy a informací ze sešitu i z učebnice
 • Ve škole při výkladu dávat pozor!
 • NAUČIT SE UČIT

První písemná známkovaná práce z NS (Morava) dopadla pro některé prachbídně. Děti měly za víkendový úkol právě přípravu na písemku. Ve škole jsme psali jednu těžší práci, kterou jsme druhý den společně opravovali. Na základě takto probraného a zopakovaného učiva jsem dětem dala mnohem lehčí písemnou práci, která pro některé skončila tak, jak už jsem zmiňovala. Domnívám se, že se některé děti o víkendu vůbec neučily a poté ve škole při společném opakování vypnuly pozornost. Bohužel, známky podle toho vypadají.

 

LITERATURA

Děti mají ve čtenářském deníku nalepen papír, ve kterém mají údaje, jakým způsobem zpracovávat informace o knihách. Rozdělení četby na: Dobrodružnou literaturu, příběh s dětským hrdinou, Encyklopedie...

Děti mají číst svou vybranou knihu dle výběru podle různých žánrů (doba na přečtení – 2 měsíce)

Knihy pro společnou četbu v 5.ročníku

Staré řecké báje a pověsti ( po dočtení Lovců mamutů)

Spočítej hvězdy  - Lois Lowryová

Kniha V říši obrů se, bohužel, nedala sehnat (i tak děkuji snaze mnohých rodičů, kteří se o to pokusili), takže budu dětem předčítat ukázky z ní, které souvisí s přírodovědou, hlavně s oblastí bezobratlých živočichů.

Literatura:
 
Mark Twain - Princ a chuďas (starý film s Romanem Skamene na you tube - dětem se začátek moc líbil, pokud budete chtít, pusťte jim to celé)
 
Eduard Štorch - Lovci mamutů +vypracovávání otázek
 
 
 

 

Přečíst alespoň jednu knihu za dva měsíce, podle vlastního výběru, nebo zalistujte na webovkách pod názvem Co se učíme, kde je někde na začátku 4. ročníku seznam četby.

Po přečtení knihu zapsat podle pravidel, která jsem napsala již ve 3. ročníku:

1.Název knihy

2. Jméno autora

3. Ilustrátor

4. Ve zkratce děj knihy

5. Kdo se mi nelíbil a proč

6. Kdo se mi líbil a proč

7.Doplnit vlastní ilustrací

 


 

Písemná práce z NS (Př) + Dějepis

Písemnou práci z přírodovědy budeme psát ve středu 22.5.
Písemnou práci z dějepisu budeme psát v pátek 24.5. (Poslední Přemyslovci - Jiří z Poděbrad)

Shrnutí učiva: poslední Přemyslovci

Vladislav II – Juditin most, Přemysl Otakar I. – 1212 Zlatá bula sicilská (co to je), objevují se cizí osadníci…

Svatá Anežka Česká – jak se proslavila?, Václav I. Jednooký – bratr Anežky, boj s Tatary, zakladatel měst, rytířské turnaje…, Přemysl Otakar II. – král železný a zlatý, zakladatel dalších měst, bitva na Moravském poli, území až po Jaderské moře…, Václav II. – jako malý vězněn, děda Karla IV…., Václav III. – zavražděn v Olomouci…rod Přemyslovců vymřel po meči

Shrnutí učiva: Lucemburkové

Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna – České království ožebračeno, špatně vládnou české šlechtické rody…

Karel IV. – Otec vlasti, císař… Václav III. – slabý panovník, mor, špatné chování církve, odpustky, 1. praž. defenestrace …, Zikmund – liška ryšavá

šlechta – páni + zemani

Shrnutí učiva: Husitské hnutí

Jan Hus…, 1. pražská defenestrace ( Jan Želivský), Jan Žižka, Prokop Holý,

rozdělení husitů – panská jednota + sirotci a táborité                          

Husitská válka: bitva na Vítkově, bitva u Sudoměře, bitva u Domažlic, bitva u Lipan

Shrnutí učiva:

Po porážce husitů – Zikmund na chvíli českým králem, Ladislav Pohrobek (vnuk Zikmunda), Jiří z Poděbrad – zemský správce, první král z českého šlechtického rodu, husitský král, usiloval o mír, ohrožoval jej uherský král Matyáš Korvín… zvolen rod Jagellonců

Shrnutí učiva živá a neživá příroda, lidské výtvory

Živá: viry, bakterie, sinice

houby, plísně

rostliny

živočichové

Znaky živých organismů

Neživá:

Zemská kůra - půda (druhy půdy)

voda (vlastnosti – skupenství)

vzduch (složení)

zemská kůra – horniny, nerosty (druhy – žula, vápenec, sůl kamenná, polodrahokamy…)

Rostliny:

Stavba těla kvetoucích rostlin (kořen, stonek, listy, květy, plody se semeny)

stonek: dužnatý + dřevnatý

rozmnožování: semenné + výtrusné

plody: dužnaté (peckovice, bobule, malvice)+ suché (pukavé+ nepukavé)

Živočichové: rozdělení (bezobratlí + obratlovci – ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci – jejich základní znaky, zařazení)

Podnebné pásy: tropický, subtropický, mírný, polární           

Ekosystémy: zařazení rostlin a živočichů do daného ekosystému

 

Písemná práce z ČJ

V pondělí 13.5. budeme psát kontrolní písemnou práci, s dětmi ještě něco proberu, zřejmě dostanou i přípravu na písemku za dom. úkol
Protože už většinu učiva 4. ročníku máme probránu, teď již učivo budeme opakováním upevňovat.
Co by děti na konci 4. ročníku měly ovládat:
Pravopis:
 • tvrdé a měkké souhlásky (ž-žala, schod-)
 • u, ú, ů + ú na začátku kořene slova ve spojení s předponou (domů, půl, úkol, úhelník - trojúhelník, úraz -  bezúrazový, úrok - bezúročný, úhona - bezúhon
 • dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě (měsíc, potmě, někdo, Běta, Květa, poupě, pěsti)
 • vyjmenovaná slova, příbuzná slova a předponu vy (v-m´-tit, spl´-vat, b-chom)
 • poznat slova, která nejsou příbuzná k vyjmenovaným a píšou se s měkkým i (v-dět, v-set, b-č)
 • koncovky podstatných jmen a vzory (strom-, v roz´-ch, v Polab´-)
 • koncovky sloves v přítomném čase VŽDYCKY MĚKKÉ I (trp´-, sp´-, vymýšl´-, rozcház´-)
 • koncovky sloves v čase minulém množného čísla SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM (Páni běžel-, otepi hořel-, housata plaval-)
 • dovednost vyhledat ve větě PODMĚT + PŘÍSUDEK = SLOVESO + KDO TO DĚLÁ (davy lidí vítaly - TY prezidenta, skupiny kluků sportovaly - TY,  hejna labutí letěla - TA
 • předpony roz, bez, nad, pod (rozzlobit, rozdělat, bezzubý, nadlesní
 • předpony ob, v (vjezd, objel, objevil, objem, objetí, objednávka)
 • velká písmena (názvy řek, potoků, měst, vesnic, vlastní jména lidí, zvířat, příjmení)
 • psaní čárek v souvětí 1.najdu v souvětí přísudky (slovesa v jednoduchém nebo ve složeném tvaru)

                                          2.položím si na přísudky ukazováčky a hledám spojovací výraz mezi nimi

                                            spojovací výrazy: spojky -a   i   nebo   protože, ale, nýbrž...

                                                                     příslovce - takže, kam, kde, kdy, odkud, až

                                                                    zájmena vztažná -kdo, co, jaký, který, čí, jenž, jehož...

                                         3.před nalezeným spojovacím výrazem se píše čárka

                                                (jen před a  i  nebo se čárka nepíše) - zatím!

Mluvnice, jazyková výchova

 • dovednost poznat slovní druhy
 • u podstat. jmen určit pád, číslo, rod a vzor
 • dovednost dát podstatná jména do určeného tvaru (letec - dej do 4.p., čísla mn. = letce)
 • u sloves určit osobu, číslo, čas a způsob
 • způsob u sloves (oznamovací - šel jsem, podmiňovací - šel bych, rozkazovací- jdi, jděme, jděte! (ještě musíme pořádně probrat, jen jsme to "nakousli")
 • dovednost dát sloveso do určitého tvaru (infinitiv letět dej do 3. os., čísla mn., času min., způsobu ozn. =letěli)
 • synonyma - slova souznačná (spát - chrnět), opozita (veselý - smutný), mnohoznačná slova (kohoutek na hlavě, u zbraně)
 • slova nadřazená, podřazená, souřadná (nádobí - talíř, lžička, hrnec, stromy - buk, jedle)
 • dělení slov na slabiky (tleskáním), na hlásky (vyhláskováním)
 • zápis hlásek - samohlásky, souhlásky, slabikotvorné souhlásky
 • kolik ve slově slyšíš hlásek (toto bylo kontroverzní součástí testu k přijímačkám na gymnázium) město - slyším M Ň ESTO - ZKUSÍME, JEN ABY S TÍM DĚTI BYLY SEZNÁMENY 
 • počet vět v souvětí (podle počtu sloves - přísudků v jednoduchém či složeném tvaru - byl bych viděl, skákal jsem, nezabil jsem se, chtěl jsem získat - složené, skákal, stojím, běžíme - jednoduché tvary)
 • druhy vět

NS (Př) písemná práce

Dělení živé přírody a základní znaky

-        Bakterie, viry, Houby (plísně), Ryby, Obojživelníci, Plazi, Ptáci, Savci

Rostliny

-        Dýchají, živí se…

-        Užitkové rostliny (okopaniny, obilniny, ovocné dřeviny, luštěniny…)

-        Stavba (kořen, stonek, listy, květy, plody)

-        Druhy stonků – dřeviny (keře, stromy), byliny

-        Druhy plodů - peckovice, bobule, malvice, 

-        Způsoby rozmnožování – výtrusy, semeny

-        Listnaté stromy (poznávání - buk, dub, javor… - str.   v učebnici)

-        Jehličnaté stromy (poznávání – jedle, smrk, modřín… str   v učebnici)

Ekosystémy – začlenění živočichů a rostlin do určitých ekosystémů

př: les –srnka, datel, smrk, buk, ostružiny, mech, houby...

     pole - hraboš, zajíc, rejsek, žížala, obilí...

   rybník-...

Podnebné pásy

znaky – nejteplejší, nejstudenější, nejvlhčí - subtropický, polární, tropický

období dešťů, období sucha - tropický pás

4 roční období - mírný pás

polární noc, polární den - polární pás

 

NS (Dějepis)

Kmeny na českém území

-        Doba kamenná, měděná, bronzová, železná, nálezy (Pálavské vrchy, Věstonice) lov, sběr lesních plodů

-        Keltové (Bójové, výroba hrnčířského kruhu, kalhoty, ozdoby, zpracování kovů, pohanství)

-        Germáni (primitivnější, Ostrogóti, Vizigóti, Markomani, boj s Římskou říší, Hunové, pohanství)

-        Slované (5. století, boje s Huny, Avary, stěhování národů, chov dobytka, lov, pěstování obilí, pohanství)

-        Sámova říše – slovanský kmenový svaz, francký kupec, trvání zhruba 30 let, pohanství

-        Velkomoravská říše – Slované na Moravě, rod Mojmírovců

Mojmír, Rastislav (příchod věrozvěstů Konstantina a Metoděje od byzantského císaře Michaela r. 863), Svatopluk (pověst o třech prutech), rozpad říše – nájezdy Maďarů, nesvornost Svatoplukových potomků)

- První Přemyslovci (Románská doba)

-Bořivoj, Ludmila (křest Bořivoje a Ludmily, vražda Ludmily) 

Drahomíra, Vratislav, Svatý Václav (vláda Václava – výpalné německému císaři, boj s luckým knížetem – ukázka jeho statečnosti) Boleslav Ukrutný (vražda bratra, vláda Boleslava – boj s císařem, po 10 letech opět platí výpalné)

 

Boleslav II. (nechal vyvraždit rod Slavníkovců, přežil nejznámější Slavníkovec – svatý Vojtěch), Boleslav III. Ryšavý (chtěl nechat zabít bratry, museli i s matkou utéci do zahraničí), Jaromír (třikrát na trůnu, vykleštěn, oslepen, 20 let zavřen), Oldřich (a Božena, připojil Moravu k přemyslovským Čechám) Břetislav (syn Oldřicha, unesl Jitku z kláštera, přivezl ostatky svatého Vojtěcha z Polska)

 • 300 let svárů a střídání přemyslovských knížat na trůně

Stavba hradů

 • Přemyslovští králové a vymření Přemyslovců po meči (Gotika)

Vladislav II (křížové výpravy, pověst o bitvě u Milána, Juditin most, královský titul – nedědičný)

Přemysl Otakar I. (dcera Markéta Dagmar – vdaná za dánského krále Waldemara)

1212 Zlatá bula sicilská – dědičný titul královský

Václav I. Jednooký – syn Přemysla Otakara I. – rytíři, turnaje, zpěváci po hradech

Anežka Česká (Přemyslovna) – dcera Přemysla Otakara II., sestra Václava I., teta Přemysla Otakara II, jeptiška, založení špitálu, svatořečení 1989

Přemysl Otakar II. – král zlatý a železný, známý po celé Evropě, území českého království až po Jadran, zemřel na Moravském moři)

Václav II. – po smrti otce vězněn, Braniboři v Čechách

Václav III. – smrt v Olomouci, rod Přemyslovců vymřel po meči

 

Nástup Lucemburků

Jindřich Korutanský

Eliška Přemyslovna + Jan Lucemburský ( věznil Elišku i Karla IV., zemřel u Kresčaku)

Václav (Karel IV.) – Otec vlasti

Václav IV. – neklidná doba, zemřel po 1. defenestraci (vyhození z oken)

Zikmund – nebyl českým králem, v čele křížových výprav proti husitům, Hus upálen, Žižka v čele vojsk

 

Velikonoční domácí příprava:

do Dějepisu - odpovědi na otázky v sešitu za pomoci vlastních znalostí či textu z učebnice (do úterý po Velikonocích

Velikonoční slovní úlohy - do středy po Velikonocích

Děti se mohou začít zamýšlet nad referáty z Našeho světa (živočichové), ale není povinnost je udělat hned přes Velikonoce, termín cca polovina května

Příprava na dubnovou písemku z Našeho světa

Dějiny od pravěkých lovců až po prvního Přemyslovce (pravěk - svatý Václav, Boleslav)
pověsti (Praotec Čech - vražda Ludmily + svatý Václav)
Aktivity vedoucí k dobré připravenosti na písemné opakování:
 • sledování - Dějiny udatného českého národa (you tube) + Staré pověsti české (ty jsou taktéž na you tube, jejich výtvarná stránka se mi příliš nelíbí...ale děti si při jejich sledování připomenou obsah děje pověsti)
 • četba Obrázky z dějin....
 • odpovědi na otázky (nalepené v sešitu dějepisu)
 • četba sešitu Dějepis
 • četba pracovních sešitků
 
Neživá příroda
1. Co patří do neživé přírody
2. Vlastnosti vody
3. Půda a její druhy a vrstvy
4. Horniny a minerály (žula, pískovec)
5. Povrch Země (sopky, skály, hory)
6. Rozdělení živé přírody (podle vývoje) - bakterie, houby, rostliny, bezobratlí, obratlovci - ryby, obojživelníci, plazi, savci ...
S dětmi vše ještě projedu, pokud budou dávat dostatečně pozor, nebudou se muset doma ani příliš učit.
 
 

Příprava na únorovou závěrečnou práci z vlastivědy - ČR

Děti budou hledat ve velké mapě. Prosím, milí rodiče, zda byste dohlédli, aby se na to přes víkend podívaly a zopakovaly si to. Děkuji.
Co se v písemce objeví? Děti dostanou papírky...
 
 

 

Příprava na pololetní písemnou práci na papírech, které děti dostaly.

Později dodám i na tyto stránky, až mi to web dovolí.
 
 

Oprava čtvrtletní písemné práce z MA

podobné typy příkladů:

1.A

1 dalamánek …_12_____  Kč

1 mléko … _13_____Kč

6 dalamánků…?

3mléka… ?

Dohromady…?

Zbyde z 500 Kč…?

 

 

1.B

Dohromady … ____250_____Kč

Knedlík…______50_____Kč

5 koláčů… ?

1 koláč … ?

 

 

4. A

1…. 3 kg

2…. o ______18____kg více než

3….._8_krát méně než obě třídy dohromady

1.+ 2. třída dohromady……?

3. třída ….?

Dohromady všechny třídy…?

 

4.B

1….  10 knih

2…. o ___2 méně než

3…..____________krát méně než obě třídy dohromady

1.+ 2. třída dohromady……?

3. třída ….?

Dohromady všechny třídy…?

 

4.C

1…. 280 kg

2…. o __360_________kg více než

3….._8_krát méně než obě třídy dohromady

1.+ 2. třída dohromady……?

3. třída ….?

Dohromady všechny třídy…?

 

7.

Petr …._____128________Kč

Jana ….polovinu

Zuzana … čtvrtinu

Jarda … osminu

Jana ….?

Zuzana …?

Jarda…?

Dohromady ….?

 

9.

Rozdá ….___6_______ kamarádům

1 pytlík ….. 13_________ bonbonů

4 pytlíky ….?

1 kamarád dostane……?

Zbyde mu ….?

 

11.

Dohromady …._800______Kč

Kabát …..o___200______dražší

Kabát…?

Sukně…?

 

13. Když sečtu rozdíl čísel 120 a 60 a rozdíl čísel 40 a 20, dostanu číslo. Co to je za číslo?

 

 

 

2.

4 jogurtů…  __36____ Kč

1 jogurt….  ?

8 jogurty… ?

 

 

3.

 Chleba … ___18_________ Kč

Maso …_______9___krát více než

Olej … o ______180___dražší než

Dohromady …..?

 

 

5.

 10 stravenek ….___450_______Kč

5 stravenek ….?

7 stravenek…?

 

 

6. A

5 hodin …. ____500____ km

10 hodin ….. ?

 

6.B

5 hodin …400 km

3 hodiny …?

 

8.

Celá pizza … ____64______Kč

Jedna čtvrtina ….?

Jedna polovina…?

Jedna osmina …?

 

10.

1 hodina …. __45________ minut

6 hodin ….?

 

12.

Celkem ….____360_________Kč

Čepice …____160_________Kč

2 trička …?

1 tričko…?

 

 

14. Když vynásobím součet čísel 5 a 5 a součet čísel 4 a 4, dostanu číslo. Co je to za číslo?

 

15. Myslím si číslo. Když sečtu čtvrtinu z čísla 36 a podíl čísel 60 a 6, dostanu jej. Co je to za číslo?

 

16. Když sečtu součin čísel 3 a 16 s podílem čísel 120 a 6, dostanu svoje číslo. Co to je za číslo?

 

17. Vypočítej podíl z čísel 189 a 3 a sečti jej se součtem čísel 263 a 342. Co ti vyšlo za číslo?

 

18. Menšenec čísel 489 a 232 vynásob číslem 2. Co ti vyjde?

 

 

 

 

 

 

Budeme psát písemnou práci z Vlastivědy a Dějin (NS):

Co tam bude:
 • Funkce parlamentu – připravuje a předkládá zákony, dvě komory (senát – 81, poslanecká sněmovna – 200), - v prac. sešitu z vlastivědy

Jméno současného předsedy vlády, tři porevoluční prezidenti (Havel, Klaus, Zeman), vláda se skládá z ministrů, předsedy vlády, místopředsedy vlády

Datum vzniku Československé republiky 28.10 1918 (prezident T.G.M),  vznik České republiky po odtržení Slovenska 1.1. 1993 (prezident V. Havel)

Kdo volí prezidenta a parlament – občané straší 18 let, volen mohu být od 21 let

 • Císař František Josef I., prezident Masaryk, Beneš, Hácha – děti si vzpomenou, co jsme si o nich povídali, popř. nahlédnou do svých sešitů
 • Karel IV. – matka, otec, co významného pro Čechy udělal (ve velkém sešitu dějepisu)
 • Svatý Václav – babička, bratr, skon (velký sešit)
 •  
 • Hledání v mapě – města + oblast Haná

pohoří pohraniční (více jak 200 m nad mořem)– Krušné hory, Lužické hory, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky, Moravskoslezské Beskydy, Bílé Karpaty, Šumava, Český les

pohoří vnitrozemská (více jak 200 m) Brdy Českomoravská vrchovina, České středohoří, Drahanská vrchovina

nížiny (méně jak 200m nad mořem) – Polabská, Dyjskosvratecká, Hornomoravský a Dolnomoravský úval

 řeky Vltava, Labe, Morava, Dyje, přehrady na Vltavě, města na řekách

 

Co se učíme ve 4. ročníku

Čtení

Děti čtou knihy a zajímavé tituly vyberu i pro vaše dítě:

Doplnění seznamu knih

·       Dvojčata na stopě – Josef Hendrych

·       Projekt pes (ten můj), Projekt pes (smečka)– Lucie Hlavinková

·       Darebák David – Francesca Simonová

·       Mikulášovy patálie, prázdniny, přestávky – René Goscinny

·       Prázdniny blbce číslo 13 – Miloš Kratochvíl

·       Deník mimoňky – R.R. Russellová

·         Bella a Sebastián – Nikolas Vanier (volný přepis původní verze od Cécile Aubryové)

 

Sloh

 • vyprávění děje pohádek (B. Němcová, K.J. Erben)
 • pracovní postup (výroba říšské koruny ve skupinách) + popis prac. postupu VÝROBA DRAKA

 

ČJ

NOVÉ UČIVO
 • předpony a předložky
 • stavba slova a psaní předpon roz-, vz-, bez-,
 • nejtěžší - předpony v-, ob- (objet)

 

Opakování 

Pravopis

 • tvrdé měkké souhlásky, obojetné - vyjmenovaná slova
 • u, ú, ů + párové souhlásky (pohádka - bez pohádek)
 • samohlásky, souhlásky
Mluvnice
 • slovní druhy
 • časování sloves (osoba, číslo, čas)
 • podstatná jména (rod, číslo, pád)
 
Nové učivo
 • koncovky podstatných jmen (holubi, otepi slámy,)
 • vzory podstatných jmen (mužské, ženské, střední - pán, hrad, muž, stroj, soudce, předseda atd)
 • předložky (leží před slovem)
 • předpony (spojena se slovem)
 • základní skladební dvojice

 

MA

Opakování

 • násobky nazpaměť
 • písemné sčítání a odčítání
 • dělení se zbytkem

Nové učivo

 • římské číslice
 • počítání nad 10 000 do milionu
 • konstrukce čtverce a obdélníku
 • obsah a obvod rovinných útvarů
 • písemné násobení
 • písemné dělení jednociferným číslem

NS

 • Naše vlast
 • rostliny, živočichové
 • staré pověsti české
 • počátky našeho státu (Keltové - baroko - Marie Terezie - Josef II.Čtení

Co se učíme ve 3.třídě

ČJ 
nácvik vyjmenovaných slov a slov příbuzných
slovní druhy a jejich základní kategorie (u podstat. jmen a u sloves - rod, číslo, osoba, čas)
základní skladební dvojice (př: Hnědý pes rychle pobíhal po náměstí.)
seznámení s pádovými otázkami
 
Je nutné s dětmi dělat opravy!! V této oblasti prosím o spolupráci.
 
ČT
minimálně jedna přečtená kniha za pololetí, zápis podle osnovy do čtenářských deníků.
 
2. pololetí
ČJ
vyjmenovaná slova a určování příbuzných (y, i musí chybět po obojetné souhlásce v kořeni slova, postavení i, y, v ostatních částech slova se řídí jinými mluvnickými pravidly - u podstat. jmen koncovky podle vzorů - např. hrad, muž, žena stavení, kost, shoda podmětu s přísudkem podle rodů podstat. jmen atd.)
slovní druhy
u podstat. jmen - ten, ta, to = osoby, zvířata a věci, které mohu nahmatat, věci, které nemohu nahmatat, a činnosti (př: řidič, pes, skříň, moudrost, běhání) + určování rodů, čísla
pády - nejtěžší věc - děti musí mít jazykový cit, lze jej vytvořit čtením, takže ČÍST, ČÍST, ČÍST.
 
zájmena - nahrazují osobu, zvíře, nebo věc (tu, co mohu nahmatat i tu, co nemohu nahmatat) - př: koza stála - ona stála (abych pořád neopakovala slovo koza)
slovesa - určování osob, čísla, času
příslovce - KDE, KDY, JAK, KAM?? děti si je pletou s předložkami s podstatným jménem (např: na procházce, zeptají se KDE? a myslí, že je to příslovce ALE PŘÍSLOVCE JE POUZE JEDNO SLOVO  př: nahoře, včera
Částice - částicemi se stávají i slova, která se jako částice netváří, jenom tím, že se přesunou na začátek větného útvaru (př: Nechci tam jít, ale musím = ale je v tomto případě spojka. Ale tak to není = ale je v tomto případě částice.
věty a souvětí - spojky - některé znají (př: protože, ale, a, i, nebo, neboť), jiné poznám - JSOU TO TA KRÁTKÁ SLOVA ZA ČÁRKOU. Spojkami se ve větě stávají i slova, která se tváří jako jiné slovní druhy - např: Šel jsem, abych něco uměl. V tomto případě je slovo abych spojka, v jiném případě je to slovo, které je součástí slovesného tvaru - abych uměl - 1. os., číslo jednotné, způsob podmiňovací (toto budeme pořád procvičovat až do pátého ročníku).
 
MA
násobky nazpaměť!!!! 
pís. odčítání, sčítání do 1000, paměť. odčítání + sčítání do 1000
převody jednotek váhy a objemu (kg, t, hl)
závorky
příklady bez závorek  (přednost má násobení a dělení před sčítáním a odčítáním)
 
Geometrie
 • přímky, polopřímky, délky úseček, body psané velkým písmenem, názvy přímek a polopřímek malým písmenem
 • kružnice a kruh
 • sestrojování úseček, různoběžek + kolmice pomocí trojúhelníku s ryskou, rovnoběžek  -(jen naťukneme), sestrojování trojúhelníků (pravoúhlý, rovnoramenný, rovnostranný - pomocí kružítka), obvod trojúhelníku
 • sestrojování čtyřúhelníků (pomocí trojúhelníku s ryskou) + obvody
 • převody jednotek míry
Sloh
zavádíme si pravidla, která při psaní slohu dodržujeme (časem přibudou další):
 • neopakovat stejná slova - nahrazovat synonymy
 • psát ve větách
 • číslovky psát slovy
 • nepoužívat zkratky
 • pomoc rodičů je v pořádku, protože děti si díky tomu osvojí větná spojení, na která by samy nepřišly - tímto rodičů za spolupráci moc děkuji!!!!
NS
 na konci škol. roku bude opakovací písemka z celého roku, ještě blíže doplním
 • dopravní značky, doprava, vybavení kola, pravidla
 • vesmír
 • podmínky života ne Zemi
 • ekologie - recyklování, šetření vodou atd - upřesním
 • živá a neživá příroda
 • orientace v mapě
 • měsíce, dny
 • stát, mapa, symboly, význačné svátky