Co se učíme ve 4. ročníku

Čtení

Děti čtou knihy a zajímavé tituly vyberu i pro vaše dítě:

Doplnění seznamu knih

·       Dvojčata na stopě – Josef Hendrych

·       Projekt pes (ten můj), Projekt pes (smečka)– Lucie Hlavinková

·       Darebák David – Francesca Simonová

·       Mikulášovy patálie, prázdniny, přestávky – René Goscinny

·       Prázdniny blbce číslo 13 – Miloš Kratochvíl

·       Deník mimoňky – R.R. Russellová

·         Bella a Sebastián – Nikolas Vanier (volný přepis původní verze od Cécile Aubryové)

 

Sloh

 • vyprávění děje pohádek (B. Němcová, K.J. Erben)
 • pracovní postup (výroba říšské koruny ve skupinách) + popis prac. postupu VÝROBA DRAKA

 

ČJ

NOVÉ UČIVO
 • předpony a předložky
 • stavba slova a psaní předpon roz-, vz-, bez-,
 • nejtěžší - předpony v-, ob- (objet)

 

Opakování 

Pravopis

 • tvrdé měkké souhlásky, obojetné - vyjmenovaná slova
 • u, ú, ů + párové souhlásky (pohádka - bez pohádek)
 • samohlásky, souhlásky
Mluvnice
 • slovní druhy
 • časování sloves (osoba, číslo, čas)
 • podstatná jména (rod, číslo, pád)
 
Nové učivo
 • koncovky podstatných jmen (holubi, otepi slámy,)
 • vzory podstatných jmen (mužské, ženské, střední - pán, hrad, muž, stroj, soudce, předseda atd)
 • předložky (leží před slovem)
 • předpony (spojena se slovem)
 • základní skladební dvojice

 

MA

Opakování

 • násobky nazpaměť
 • písemné sčítání a odčítání
 • dělení se zbytkem

Nové učivo

 • římské číslice
 • počítání nad 10 000 do milionu
 • konstrukce čtverce a obdélníku
 • obsah a obvod rovinných útvarů
 • písemné násobení
 • písemné dělení jednociferným číslem

NS

 • Naše vlast
 • rostliny, živočichové
 • staré pověsti české
 • počátky našeho státu (Keltové - baroko - Marie Terezie - Josef II.Čtení

Co se učíme ve 3.třídě

ČJ 
nácvik vyjmenovaných slov a slov příbuzných
slovní druhy a jejich základní kategorie (u podstat. jmen a u sloves - rod, číslo, osoba, čas)
základní skladební dvojice (př: Hnědý pes rychle pobíhal po náměstí.)
seznámení s pádovými otázkami
 
Je nutné s dětmi dělat opravy!! V této oblasti prosím o spolupráci.
 
ČT
minimálně jedna přečtená kniha za pololetí, zápis podle osnovy do čtenářských deníků.
 
2. pololetí
ČJ
vyjmenovaná slova a určování příbuzných (y, i musí chybět po obojetné souhlásce v kořeni slova, postavení i, y, v ostatních částech slova se řídí jinými mluvnickými pravidly - u podstat. jmen koncovky podle vzorů - např. hrad, muž, žena stavení, kost, shoda podmětu s přísudkem podle rodů podstat. jmen atd.)
slovní druhy
u podstat. jmen - ten, ta, to = osoby, zvířata a věci, které mohu nahmatat, věci, které nemohu nahmatat, a činnosti (př: řidič, pes, skříň, moudrost, běhání) + určování rodů, čísla
pády - nejtěžší věc - děti musí mít jazykový cit, lze jej vytvořit čtením, takže ČÍST, ČÍST, ČÍST.
 
zájmena - nahrazují osobu, zvíře, nebo věc (tu, co mohu nahmatat i tu, co nemohu nahmatat) - př: koza stála - ona stála (abych pořád neopakovala slovo koza)
slovesa - určování osob, čísla, času
příslovce - KDE, KDY, JAK, KAM?? děti si je pletou s předložkami s podstatným jménem (např: na procházce, zeptají se KDE? a myslí, že je to příslovce ALE PŘÍSLOVCE JE POUZE JEDNO SLOVO  př: nahoře, včera
Částice - částicemi se stávají i slova, která se jako částice netváří, jenom tím, že se přesunou na začátek větného útvaru (př: Nechci tam jít, ale musím = ale je v tomto případě spojka. Ale tak to není = ale je v tomto případě částice.
věty a souvětí - spojky - některé znají (př: protože, ale, a, i, nebo, neboť), jiné poznám - JSOU TO TA KRÁTKÁ SLOVA ZA ČÁRKOU. Spojkami se ve větě stávají i slova, která se tváří jako jiné slovní druhy - např: Šel jsem, abych něco uměl. V tomto případě je slovo abych spojka, v jiném případě je to slovo, které je součástí slovesného tvaru - abych uměl - 1. os., číslo jednotné, způsob podmiňovací (toto budeme pořád procvičovat až do pátého ročníku).
 
MA
násobky nazpaměť!!!! 
pís. odčítání, sčítání do 1000, paměť. odčítání + sčítání do 1000
převody jednotek váhy a objemu (kg, t, hl)
závorky
příklady bez závorek  (přednost má násobení a dělení před sčítáním a odčítáním)
 
Geometrie
 • přímky, polopřímky, délky úseček, body psané velkým písmenem, názvy přímek a polopřímek malým písmenem
 • kružnice a kruh
 • sestrojování úseček, různoběžek + kolmice pomocí trojúhelníku s ryskou, rovnoběžek  -(jen naťukneme), sestrojování trojúhelníků (pravoúhlý, rovnoramenný, rovnostranný - pomocí kružítka), obvod trojúhelníku
 • sestrojování čtyřúhelníků (pomocí trojúhelníku s ryskou) + obvody
 • převody jednotek míry
Sloh
zavádíme si pravidla, která při psaní slohu dodržujeme (časem přibudou další):
 • neopakovat stejná slova - nahrazovat synonymy
 • psát ve větách
 • číslovky psát slovy
 • nepoužívat zkratky
 • pomoc rodičů je v pořádku, protože děti si díky tomu osvojí větná spojení, na která by samy nepřišly - tímto rodičů za spolupráci moc děkuji!!!!
NS
 na konci škol. roku bude opakovací písemka z celého roku, ještě blíže doplním
 • dopravní značky, doprava, vybavení kola, pravidla
 • vesmír
 • podmínky života ne Zemi
 • ekologie - recyklování, šetření vodou atd - upřesním
 • živá a neživá příroda
 • orientace v mapě
 • měsíce, dny
 • stát, mapa, symboly, význačné svátky